Бажал Юрій Миколайович, Бажал Юрий Николаевич, Iurii Bazhal, Yuriy Bazhal
Бажал Юрій Миколайович, Бажал Юрий Николаевич, Iurii Bazhal, Yuriy Bazhal
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна теорія технологічних змін
ЮМ Бажал
К.: Заповіт, 240 с., 1996
4781996
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
В Геєць, І Єгоров, Ю Бажал, інші
НАН України, 2015
422*2015
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 1/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ВМ Геєць
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 389, 39, 2008
1532008
Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика
ЛІ Федулова, ВП Александрова, ЮМ Бажал, МС Данько, ІС Кузнєцова
К.: Основа 522, 2005
1512005
Знаннєва економіка: теорія і державна політика
ЮМ Бажал
Економіка і прогнозування, 71-86, 2003
1002003
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3 т.
ВМ Геєць, ВП Семиноженко, БЄ Кваснюк
К.: Фенікс 1, 2007
972007
Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Осецький В.Л. та ін.]; за ред. Л.І.Федулової
ЮМ Бажал, інші
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011
44*2011
Інноваційна теорія економічного розвитку: М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер і проблеми перехідної економіки України
Ю Бажал
422000
Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів: монографія / за ред. Л.І.Федулової: НАН України, Ін-т екон-ки та прогнозув.
ЛІ Федулова, ВЛ Осецький, ЮМ Бажал, ін.
41*2013
Ukraina u vymiri ekonomiky znan [Ukraine in terms of the knowledge economy]
VM Heiets, VP Aleksandrova, YM Bazhal, DP Bohynia, AM Hurzhii
K.: Osnova [in Ukrainian], 2006
40*2006
Економіка інноваційних процесів
ЮМ Бажал
Вісник Інституту економічного прогнозування, 3-17, 2002
402002
Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення: Наукова доповідь/НАН України; Інститут економічного прогнозування/ВП Александрова (ред.)
ЮМ Бажал, ІВ Одотюк, МС Данько, ОО Лапко
К.: Ін-т економічного прогнозування, 2002
402002
Знаннєва економіка-економіка конкурентноспроможності
Ю Бажал
Фонд" Інформаційне Суспільство України", 2004
382004
Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky: model, systema upravlinnia, derzhavna polityka [Innovative economic development: a model management system, public policy]
LI Fedulova, VP Aleksandrova, M Bazhal Yu
Kyiv: Osnova, 2005
342005
Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава-університети-промисловість"
ЮМ Бажал
Економіка і прогнозування, 76-88, 2015
30*2015
Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку
В Александрова, Ю Бажал
Економіка України, 29-37, 1999
301999
Iнновацiйний розвиток економiки: модель, система управлiння, державна полiтика
ЛI Федулова, ВП Александрова, ЮМ Бажал
292005
Інвестиційні ресурси та пріоритетні напрями інноваційного розвитку
ЮМ Бажал
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред …, 2003
27*2003
The Political Economy of Innovation Development: Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory
I Bazhal
Palgrave Macmillan, 2017
26*2017
Планирование интенсивного развития общественного производства: Учебное пособие
ВС Найденов, ЮН Бажал, СА Ерохин
Высш. шк., 1990
261990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20