Подписаться
Бажал Юрій Миколайович, Бажал Юрий Николаевич, Iurii Bazhal, Yuriy Bazhal
Бажал Юрій Миколайович, Бажал Юрий Николаевич, Iurii Bazhal, Yuriy Bazhal
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна теорія технологічних змін
ЮМ Бажал
К.: Заповіт, 240 с., 1996
5061996
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
В Геєць, І Єгоров, Ю Бажал, інші
НАН України, 2015
502*2015
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 1/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ВМ Геєць
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 389, 39, 2008
1742008
Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика
ЛІ Федулова, ВП Александрова, ЮМ Бажал, МС Данько, ІС Кузнєцова
К.: Основа 522, 2005
1592005
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т.
ВМ Геєць, ВП Семиноженко, БЄ Кваснюк
К.: Фенікс 1, 2007
1162007
Знаннєва економіка: теорія і державна політика
ЮМ Бажал
Економіка і прогнозування, 71-86, 2003
1012003
Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів: монографія / за ред. Л.І.Федулової: НАН України, Ін-т екон-ки та прогнозув.
ЛІ Федулова, ВЛ Осецький, ЮМ Бажал, ін.
55*2013
Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Осецький В.Л. та ін.]; за ред. Л.І.Федулової
ЮМ Бажал, інші
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011
46*2011
Інноваційна теорія економічного розвитку: М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер і проблеми перехідної економіки України
Ю Бажал
462000
Ukraina u vymiri ekonomiky znan [Ukraine in terms of the knowledge economy]
VM Heiets, VP Aleksandrova, YM Bazhal, DP Bohynia, AM Hurzhii
K.: Osnova [in Ukrainian], 2006
45*2006
Економіка інноваційних процесів
ЮМ Бажал
Вісник Інституту економічного прогнозування, 3-17, 2002
402002
Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення: Наукова доповідь/НАН України; Інститут економічного прогнозування/ВП Александрова (ред.)
ЮМ Бажал, ІВ Одотюк, МС Данько, ОО Лапко
К.: Ін-т економічного прогнозування, 2002
402002
Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава-університети-промисловість"
ЮМ Бажал
Економіка і прогнозування, 76-88, 2015
38*2015
Інформаційна економіка
Ю Бажал
382004
Знаннєва економіка-економіка конкурентноспроможності
Ю Бажал
Фонд" Інформаційне Суспільство України", 2004
372004
Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky: model, systema upravlinnia, derzhavna polityka [Innovative economic development: a model management system, public policy]
LI Fedulova, VP Aleksandrova, M Bazhal Yu
Kyiv: Osnova, 2005
352005
Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку
В Александрова, Ю Бажал
Економіка України, 29-37, 1999
301999
The Political Economy of Innovation Development: Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory
I Bazhal
Palgrave Macmillan, 2017
28*2017
Iнновацiйний розвиток економiки: модель, система управлiння, державна полiтика
ЛI Федулова, ВП Александрова, ЮМ Бажал
282005
Економіка знань та перспективи її розвитку для України
В Геєць, В Александрова, Ю Бажал, та ін
НАН України. Ін-т екон. прогнозув, 2005
262005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20