Подписаться
Лариса Лук'янова
Лариса Лук'янова
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Ураїни
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція освіти дорослих в Україні
Л Лук'янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 8-16, 2011
782011
Екологічна освіта у професійно-технічних навчальних закладах: теоретичний і практичний аспекти: монографія/Лариса Борисівна Лук’янова
ЛБ Лук’янова
К.: Міленіум 249 (2), 2006
742006
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
73*2011
Теорія і практика екологічної освіти у професійнотехнічних навчальних закладах: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 04/Лук’янова Лариса Борисівна
ЛБ Лук’янова
Київ, 2006. 669 с, 2006
672006
Теоретико-методичні аспекти формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя
ЮД Бойчук
Новий Колегiум, 44-49, 2013
572013
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
ПП Лисенко ММ, 2014
512014
Провідні особливості навчання дорослих
Л Лук'янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 72-80, 2009
502009
Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід
ЛБ Лук’янова
ТОВ" ДКС-Центр", 2017
482017
Основи екології
ЛБ Лук’янова
К.: Вища школа, 2000
442000
Екологічна компетентність майбутніх фахівців: навч.-метод. посібник
ЛБ Лук’янова, ОВ Гуренкова
Київ-Ніжин: ПП Лисенко, 2008
432008
Технологія організації проектної діяльності
ЛБ Лук’янова
Імідж сучасного педагога 10 (99), 16-21, 2009
422009
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія
НГ Ничкало, СУ Гончаренко, ЛБ Лук’янова, ВО Радкевич
Хмельницький: ТУП 334, 2002
392002
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник/Авт.-упор
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
Лук’янова ЛБ, Аніщенко ОВ–К, 2014
342014
Концептуальні положення освіти дорослих [Електронний ресурс]
ЛБ Лук’янова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/7_NND_2009/Pedagogica/43099. doc. htm, 2016
242016
Дорослість як базова категорія андрагогіки
Л Лук’янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 20-29, 2010
242010
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
242009
Неформальна освіта дорослих як невід’ємна складова освіти впродовж життя
ЛБ Лук’янова
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.–2012.–Вип 1 (214 …, 2012
232012
Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії
Л Лук’янова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2015
202015
Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму: навч.–метод. посібник
ВТ Лозовецька, ЛБ Лук’янова, ЛВ Козак
ВТ Лозовецька. Київ, 2010
192010
Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання
ЛБ Лук'янова
Проблеми освіти: збірник наукових праць, 31-36, 2015
182015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20