Follow
Тетяна Всеволодовна Корчева, Тетяна Всеволодівна Корчева
Тетяна Всеволодовна Корчева, Тетяна Всеволодівна Корчева
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції
ТВ Корчева
Х.: Вид. ФОП Вапнярчук НМ 200, 2007
742007
Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика …
ТВ Корчева
Харків : Б. в., 2006
742006
Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції : дис. ... канд. юрид. наук
ТВ Корчева
Х. : Б. в.,, 2006
742006
Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ТВ Корчева
Theory and practice of jurisprudence 1 (3), 22-22, 2013
162013
Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим кримінаьним процесуальним кодексом України
ТВ Корчева
Форум права. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index, 367-371, 2012
162012
Проблемні питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України
ТВ Корчева
Науковий вісник Херсонського державного університету, 112-115, 2013
92013
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
92010
До питання про встановлення строку для ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження при закінченні досудового розслідування
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 209-212, 2015
82015
Деякі питання визначення особливостей процесуального статусу особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а також її представника в кримінальному провадженні
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 224-227, 2016
62016
Актуальні питання застосування угод у судовому провадженні за кримінальним процесуальним кодексом України
ТВ Корчева
52014
Проблемы правовой защищенности личности на досудебном следствии
ТВ Корчева
Проблемы законности: Республ. міжвід. наук. зб.-1999.-Вип. 39., 184-190, 1999
5*1999
Окремі питання щодо вдосконалення процесуального порядку відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному провадженні
ТВ Корчева
Право і суспільство, 332-337, 2014
42014
Проблемні питання реалізації сторонами прав і обов’язків при укладенні угод під час досудового розслідування
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 304-306, 2015
32015
Теоретичні підходи до вдосконалення реалізації права особи на правову допомогу у кримінальному процесі України
ТВ Корчева
Університетські наукові записки, 343-348, 2012
32012
НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОї ПРАВНиЧОї ДОПОМОГи СВІДКУ У КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЯК ВиД АДВОКАТСьКОї ДІЯЛьНОСТІ PrOVIdINg PrOfESSIONaL LEgaL aSSISTaNCE TO a wITNESS IN CrIMINaL …
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 316-320, 2018
22018
Визначення У КримінальномУ проВаДженні процесУального статУсУ іншої особи, праВа чи заКонні інтереси яКої обмежУються піД час ДосУДоВого розсліДУВання: проблемні аспеКти
TV Korcheva
Проблеми законності, 192-202, 2019
12019
ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ ПРЕДСТАВНИЦТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ТВ Корчева
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2018
12018
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ТРЕТЬОЇ ОСОБИ, ЩОДО МАЙНА ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО АРЕШТ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ THE PROCEDURAL STATUS OF A THIRD PERSON …
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 283-286, 2017
12017
К вопросу обеспечения права на защиту лица в уголовном прозводстве в соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом Украины
ТВ Корчева
Теорія і практика правознавства 1 (3), 22, 2013
12013
Деякі питання законодавчого закріплення права громадян на правову допомогу у кримінально-процесуальному законодавстві України
ТВ Корчева
Університетські наукові записки, 212-217, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20