Nataly Holyavko / Наталья Холявко / Kholiavko Nataliia
Nataly Holyavko / Наталья Холявко / Kholiavko Nataliia
Chernihiv National University of Technology / Черниговский национальный технологический университет
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко, 2011
212011
Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку національної економіки
НІ Холявко
Економіка і управління, 33-37, 2014
82014
Тенденции развития системы высшего образования Украины
НИ Холявко, МА Мостовая, ТЛ Шестаковская
Економiчний часопис-XXI, 23-26, 2014
72014
Сутність і показники ефективності проекту
ІС Каленюк, НІ Холявко
Науковий вісник ЧДІЕУ, 4, 2009
72009
Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation
HKV Tkalenko N. V., Kholiavkо N. І.
Scientific bulletin of Polissia, 44-49, 2017
6*2017
Terytorialna reforma v systemi stratehichnoho upravlinnia enerhoekonomichnoiu ta informatsiinoiu sferamy derzhavy [Territorial Reform in the System of Strategic Management of …
SM Shkarlet, NI Kholiavko, MV Dubyna
Ekonomichnyi chasopys–XX–Economic Annals-XXI, 103-107, 2015
62015
Вища освіта як визначальний чинник суспільного розвитку
НІ Холявко
Економічний форум, 285-290, 2014
62014
Intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v yevropeiskyi ta svitovyi osvitnii prostir: ekonomichnyi vymir [Integration of higher education of Ukraine into the European and world …
IS Kaleniuk, OI Honta, MP Verbovyi, NI Kholiavko
Chernihiv, Desnianska Pravda Publ, 2011
62011
Iнтеграцiя вищої освiти України в європейський та свiтовий освiтнiй простiр: економiчний вимiр: монографiя За заг. ред. д. е. н., проф. Каленюк I. С
IС Каленюк, ОI Гонта, МП Вербовий, НI Холявко
62011
Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки: монографія
НІ Холявко
Зокрема частка освіти у структурі ВВП становить не більше 5, 2018
52018
Современные тенденции инновационного развития экономики Украины
ММА Холявко Н.И.
Азимут научных исследований: Экономика и управление, 117-120, 2014
52014
Intehratsia vyshchoi osvity Ukrainy v yevropeiskyi ta svitovyi osvitnii prostir: ekonomichnyi vymir: monohrafia [Integration of Higher Education of Ukraine into the European …
ІS Kaleniuk, OI Honta, MP Verbovyi, NI Kholiavko
Chernihiv: Desnianska Pravda (in Ukrainian), 2011
52011
Теоретико-прикладні аспекти комерціалізації результатів наукових досліджень в умовах інформаційної економіки
НІ Холявко
Ukrаіnе–ЕU. Іnnоvаtіоns іn Еduсаtіоn, Tесhnоlоgy, Busіnеss аnd Lаw …, 2018
42018
Theoretical and applied aspects of commercialization of scientific research results in the conditions of information economy
NI Kholiavko
Ukraine–EU. Innovations in education, technology, business and law …, 2018
42018
Державне регулювання системи освіти в умовах ринкової економіки
ТЛ Шестаковська, НІ Холявко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави
СМ Шкарлет, НІ Холявко, МВ Дубина
Економічний часопис-ХХІ, 103-107, 2015
42015
Трансформація національної економічної системи з когнітивно-інформаційними якостями: ендогенний та екзогенний ресурси
СМ Шкарлет, НІ Холявко
Бізнес Інформ, 59-66, 2015
42015
Sektor vyshchoi osvity v systemi innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The Higher Education Sector in the System of Innovative Development of the National Economy]
NI Kholiavko
Ekonomika i upravlinnia–Economy and management 1, 33-37, 2014
42014
Диверсифікація джерел фінансування як спосіб забезпечення економічної безпеки вищої освіти
НІ Холявко
Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія у, 106-117, 0
4
Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки
НІ Холявко
Бізнес Інформ, 121-126, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20