Follow
Коваль Т.І. (Koval Tamara)
Коваль Т.І. (Koval Tamara)
професор, Київський національний лінгвістичний університет
Verified email at knlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ 380, 2009
2772009
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
ТІ Коваль
Академія пед. наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих …, 2008
1162008
Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів: Монографія
ТІ Коваль
К.: Ленвіт 264, 3, 2007
892007
Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов
ОМ Кужель, ТІ Коваль
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково …, 2001
882001
Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах
T Koval
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 86-92, 2011
862011
Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах
T Koval
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 86-92, 2011
862011
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій
ОО Рогульська
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського …, 2010
392010
Зворотний зв’язок як засіб управління навчальнопізнавальною діяльністю студентів у комп’ютерних вправах з іноземних мов
ГС Чекаль, ТІ Коваль
Іноземні мови, 28-31, 2005
282005
Пiдготовка викладачiв вищої школи: iнформацiйнi технологiї у педагогiчнiй дiяльностi: навч.-метод. посiб
ТI Коваль, СО Сисо, ЛП Сущенко
Навч.-метод. посiбник, 380, 2009
222009
Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013
202013
Інтерактивні технології навчання іноземних мов
ТІ Коваль, НП Кочубей
Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 160-163, 2011
182011
Виклики інформаційного суспільства сучасній освіті
ТІ Коваль
Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць., 103-121, 2012
162012
Використання сучасних електронних навчальних платформ у підготовці фахівців з вищою освітою
ТІ Коваль
Іноземні мови, 43-44, 2013
152013
РЕ АЛІ ЗАЦІЯ ТЕХ НОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙ НОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМ НИХ МОВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕ ДОВИЩА MOODLE
T Koval, O Shcherbina
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 97-104, 2011
152011
Vykorystannia systemy Moodle dlia stvorennia multymediinykh elektronnykh osvitnikh resursiv z movnykh dystsyplin: zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid (Using of the Moodle system …
T Koval, A Avramchuk
Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka 2 (53), 93-99, 2016
112016
Використання системи Moodle для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін: зарубіжний і вітчизняний досвід
Т Коваль, А Аврамчук
Педагогічний процес: теорія і практика, 93-99, 2016
112016
Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly: informatsiini tekhnolohii u pedahohichnii diialnosti
TI Koval, SO Sysoieva, LP Sushchenko
Kyiv: Vyd tsentr KNLU, 2009
112009
Interaktyvni tekhnolohii navchannia inozemnykh mov [Interactive technology of teaching foreign languages]
TI Koval, NP Kochubei
Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky …, 2011
102011
Використання інтернет-технологій у системі автономного вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови студентами немовних спеціальностей
SV Bodnar
Information Technologies and Learning Tools 34 (2), 75-83, 2013
92013
Використання текстового процесора для створення комп’ютерних вправ у навчанні іноземних мов
ГС Чекаль, ПГ Асоянц, ТІ Коваль
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Мова, освіта, культура: наукові …, 2003
92003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20