Юнацький Мар'ян. Yunatskyi Marian
Юнацький Мар'ян. Yunatskyi Marian
доцент кафедри фінансів та банківської справи, ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування облікової політики
МО Юнацький
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
102013
The Influence of the Military and Political Shocks on the Economic Potential of Agribusiness Ukraine
G Iurii, S Liubov, B Olena, S Maryna, I Marian
Journal of Entrepreneurship Education 20 (2), 1-17, 2017
82017
Концептуальна основа формування облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку
МО Юнацький
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
82016
Kontseptualna osnova formuvannia oblikovoi polityky pidpryiemstva dlia tsilei bukhhalterskoho obliku [The conceptual basis for the formation of the accounting policy of the …
MO Yunatskyi
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu 6, 159-163, 2016
62016
Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства
МО Юнацький
Ефективна економіка, 2018
52018
Innovative method of risk assessment of the company's economic processes
A Bradul, S Laptev, V Shepeluk, M Yunatskyi, S Shypina
Academy of Strategic Management Journal 18 (1), 1-7, 2019
22019
Облікова політика в управлінні діяльністю корпоративних підприємств: організація та методика
МО Юнацький
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016
22016
Основи облікової політики в розрізі приміток до фінансової звітності за МСФЗ
ОМ Брадул, МО Юнацький
ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки, 52, 2014
22014
Державний фінансовий аудит в Україні
ОМ Брадул, МО Юнацький
Вісник Криворізького національного університету, 286-290, 2012
22012
ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ
ВА Шепелюк, МО Юнацький
Вчені записки Університету «КРОК», 80-84, 2019
12019
Evaluation of Effectiveness of Responsibility Centers in the Management Accounting System
S Drobyazko, A Shapovalova, O Bielova, O Nazarenko, M Yunatskyi
Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23 (6), 1-6, 2019
12019
Ohliad suchasnykh metodiv prohnozuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva [An overview of modern methods of forecasting the financial condition of enterprises]
MO Yunatskyi
Efektyvna ekonomika 4, 2018
12018
Формування облікової політики банківської установи
МО Юнацький
Економіка та суспільство 1 (10), 853-858, 2017
12017
Аналіз концепцій пояснення категорії група” з метою бухгалтерського обліку за МСФЗ
ОМ Брадул, МО Юнацький
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
12014
Огляд фінансових і нефінансових чинників впливу діяльності ТНК на економіку
МО Юнацький
URL: http://economyandsociety. in. ua/journal-15/22-stati-15/1819-yunatskij-mo, 0
1
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове посередництво» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступінь «Бакалавр»
ЮФ Гудзь, ЮФ Гудзь, МО Юнацький, МО Юнацкий
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2020
2020
Впровадження зарубіжного досвіду реформування системи добровільного пенсійного забезпечення України
НО Слободянюк, МО Юнацький, КХ Реха
Вісник Донецького університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2019
2019
Аналіз фінансової стратегії торговельного підприємствав умовах кризи на основі фінансового аналізу
НО Слободянюк, МО Юнацький, СС Сіраш
Інтелект ХХІ, 105-111, 2019
2019
Аналіз активів та шляхи вдосконалення кредитної діяльності комерційних банків на прикладі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
НО Слободянюк, МО Юнацький, А Шелевер
Інфраструктура ринку, 313-319, 2019
2019
Конспект лекцій з дисципліни «Страхування»
МО Юнацький
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20