Follow
Зінаїда Бакум
Зінаїда Бакум
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасна українська літературна мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
ЗПБ С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ. М. І. Степаненко, О. М. Горошкіна
К.: Літера ЛТД, 2011
132*2011
Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназіїї: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02
ЗП Бакум
Кривий Ріг – Київ, 2009
872009
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк, СО Караман, та ін. Караман, О. В., МІ Пентилюк
К. : Ленвіт, 2005
762005
Українська мова як іноземна: Лінгводидактичні проблеми
ЗП Бакум
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
482010
Слово Благовісті: словник-довідник фразем біблійного походження
ЖВ Колоїз, ЗП Бакум
Видавництво «ІВІ», 2002
272002
Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.]
СО Караман, ОА Копусь, ВІ Тихоша, ОВ Караман, ЗП Бакум
К. : Літера ЛТД, 2013
25*2013
Текстоцентризм у сучасній системі принципів навчання української мови
ЗП Бакум
Педагогічні науки : зб. наук. праць, 85-91, 2008
222008
Intercultural competence of personality while teaching foreign languages
Z Bakum, O Palchykova, S Kostiuk, V Lapina
Revista Espasios 40, 23-24, 2019
212019
Педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих дизайнеров одежды
ЗП Бакум, ЛВ Сапрыкина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
18*2014
Практикум з методики навчання української мови
МІ Пентилюк, СО Караман, ЗП Бакум, МІ Пентилюк
К. : Ленвіт, 2003
18*2003
Принципи навчання фонетики української мови
ЗП Бакум
Видавничий дім, 2009
162009
Metodyka navchannia ukrainskoi movy v serednikh osvitnikh zakladakh [Methods of teaching the Ukrainian language in secondary schools]
MI Pentyliuk
Kyiv: Lenvit [in Ukrainian], 2004
162004
Ukrayinsʹka mova yak inozemna: linhvodydaktychni problemy [Ukrainian language as a foreign language: linguo-didactic problems.]
Z Bakum
Filolohichni studiyi. Naukovyy visnyk Kryvorizʹkoho svoho pedahohichnoho …, 2010
152010
Навчання лексики в курсі української мови як іноземної
ЗП Бакум, СО Караман
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
142011
Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід
ЗП Бакум, ОО Пальчикова, СС Костюк
ФОП Осадца ЮВ, 2019
132019
Елементи фоностилістики на уроках словесності
ЗП Бакум, ЛМ Бойко
Українська мова і література в школі, 2-4, 2006
122006
Модернізація методів навчання української мови
ЗП Бакум
Складні питання вузівського курсу української мови : зб. наук. праць, 6-10, 2002
122002
Didactical Conditions of Development of Informative-Communication Competence of Future Engineers During Master-Preparation
ЗП Бакум, КО Морозова
11*2015
Mining engineers training in context of innovative system of Ukraine
Z Bakum, V Tkachuk
102014
Praktykum z metodyky navchannia ukrainskoi movy v zahalnoosvitnikh zakladakh: modulnyi kurs
M Pentyliuk, Z Bakum, O Horoshkina, S Karaman, O Karaman, ...
Kyiv: Lenvit 366, 2011
102011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20