| Dmytro Gufrij
| Dmytro Gufrij
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The biological significance of the antioxidant defense system of animals body
YY Lavryshyn, IS Varkholyak, TV Martyschuk, Z Guta, LB Ivankiv, ...
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (2), 66, 2016
502016
Preclinical research of the experimental preparation Ferosel T
VB Todoriuk, VM Hunchak, BV Gutyj, DF Gufriy, II Hariv, RI Khomyk, ...
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 1 (1), 2018
472018
The influence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load
BV Gutyj, DF Hufriy, VM Hunchak, II Khariv, ND Levkivska, VO Huberuk
, 2016
332016
Influence of cadmium loading on the state of the antioxidant system in the organism of bulls
BV Gutyj, SD Mursjka, DF Hufrij, II Hariv, ND Levkivska, NV Nazaruk, ...
Biosystems Diversity 24 (1), 2016
292016
,
쳿 , 2004
202004
Vplyv kadmiievoho navantazhennia na systemu antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv [Influence of cadmium loading on the state of the antioxidant system in the organism
BV Gutyj, SD Murska, DF Gufrij, II Hariv, ND Levkivska, NV Nazaruk, ...
Ecology 24 (1), 96-102, 2016
172016
. 蠅, 1990
161990
Impact of antioxidants on enzym activities of glutatione system of bulls bodies antioxidant defense under acute nitrate and nitrite toxicity
V Huberuk, B Gutyj, D Gufriy, V Binkevych, I Hariv, O Binkevych, R Salata
, 2017
152017
Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks bodies
BV Gutyj, DF Gufriy, VY Binkevych, RO Vasiv, NV Demus, KY Leskiv, ...
, 2018
142018
Influence of metifen and vitamix se on the activity of aminotransferases of bulls blood serum at cadmium nitrate loading. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and
N Nazaruk, BV Gutyj, D Hufriy
142015
, 20-22, 2000
112000
Vlijanie vitamiksa Se i metifena na sistemu antioksidantnoj zashhity organizma bychkov pri nitratno-kadmievoj nagruzke
NV Nazaruk, BV Gutyj, SD Murskaja, DF Gufrij, II Hariv, ZA Guta, ...
Vitebsk 52 (1), 134-138, 2016
102016
Influence of Mevesel & E-selenium on level of intermediate and final products of lipid peroxidation in bulls blood after cadmium loading
B Gutyj, D Gufrij, V Binkevych, O Binkevych, I Kurlyak, A Sobolta
, 2015
102015
Therapeutic effectiveness of the drug RBSDOG as immune modulating means in the treatment of dogs with wounds at hypo ergic type of inflammation
MB Gajduk, BV Gutyj, DF Gufrij
, 2016
92016
Systema antyoksydantnogo zahystu ta perekysne okysnennja lipidiv organizmu tvaryn
OM Baglaj, SD Murs' ka, BV Gutyj, DF Gufrij
Naukovyj visnyk L'vivs' kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi, 2011
92011
Vplyv ursovitades ta selenitu natriju na riven'neenzymnoi'systemy antyoksydantnogo zahystu organizmu bychkiv za gostrogo nitratnonitrytnogo toksykozu
VO Guberuk, BV Gutyj, DF Gufrij
Naukovyj visnyk L'vivs' kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi, 2015
82015
Vplyv metifenu ta vitamiksu se na aktyvnist'aminotransferaz syrovatky krovi bychkiv za nitratnokadmijevogo navantazhennja
NV Nazaruk, BV Gutyj, DF Gufrij
Naukovyj visnyk L'vivs' kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi, 2015
82015
Vplyv metifenu ta vitamiksu Se na riven'vitaminiv A i E u krovi bychkiv za nitratnokadmijevogo navantazhennja
NV Nazaruk, BV Gutyj, SD Murs' ka, DF Gufrij
Visnyk Sums' kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija Veterynarna, 2016
72016
Vlijanie amprolinsila i brovitakokcida na sostojanie immunnoj sistemy indeek pri jejmerioznoj invazii
II Hariv, BV Gutyj, DF Gufrij, OI Vishhur, MI Hariv, ZA Guta
Nauchno-prakticheskij zhurnal. Uchenye Zapiski. Vitebsk 52 (2), 24-28, 2016
52016
, , , , , ...
, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20