Мария Карпушенко
Мария Карпушенко
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»)
МЮ Карпушенко
Харківська національна академія міського господарства, 2011
622011
Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.
НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко
122006
Облікова політика підприємства
МЮ Карпушенко
Х.: ХНАМГ, 2011
92011
Особливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів будівництва в сучасних умовах
МЮ Карпушенко, АВ Михайленко
Коммунальное хозяйство городов, 95-98, 2010
52010
Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко
Х.: Страйд, 2016
42016
Проблемні питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва
МЮ Карпушенко
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 22-25, 2016
42016
Orhanizatsiia obliku
MY Karpushenko
Organization of account], Kharkivs' kyj natsional'nyj universytet mis' koho …, 2011
42011
Совершенствование механизма оценки финансового положения строительных предприятий
МЮ Карпушенко
–Харьков, 2000.–215с, 2000
42000
Визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності
ВЮ Макаренко
Бизнес Информ, 2018
32018
Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційною безпекою підприємств будівельної галузі
АО Чередниченко
Харків: Харківський національний університет міського господарства імені ОМ …, 2016
32016
Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності”(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та …
МЮ Карпушенко
32014
Органiзацiя облiку: навч. посiбник (для студентiв економiчних спецiальностей, якi навчаються за спецiальнiстю «Облiк i аудит»)
МЮ Карпушенко
32011
Mykhailenko AV Osoblyvosti otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti obyektiv budivnytstva v suchasnyh umovah [Features of the investment attractiveness of construction in modern …
MY Karpushenko
Komunalne gospodarstvo mist: zbirnyk naukovykh prats’[Municipal economy of …, 2010
32010
Удосконалення механізму оцінки фінансового стану будівельних підприємств
МЮ Карпушенко
ст. канд.. ек. наук/Карпушенко Марія Юріївна, 2000
32000
Organization of accounting: textbook. manual (for students of economics specializing in accounting and audit specialty)
MY Karpushenko
H.: KhNAMG, 2011
22011
Організація обліку: навч. пос
МЮ Карпушенко
МЮ Карпушенко–ХНАМГ, 64-66, 2011
22011
Features of the investment attractiveness of construction projects in modern conditions
MY Karpushenko
Mihaylenko utilities city: Collected Works. Kharkiv, Ukraine: Kharkiv …, 2010
22010
Особливості обліку операцій з фінансової оренди
М Карпушенко
Экспрессанализ законодательных и нормативных актов, 303, 2001
22001
Oblik zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti
MY Karpushenko
Karpushenko N. Yu.«Accounting of foreign economic activity». Synopsis of …, 0
2
Бухгалтерський облік в будівельних організаціях
М Карпушенко
Доступний з http://www. buddom. com. ua, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20