Мария Карпушенко
Мария Карпушенко
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»)
МЮ Карпушенко
Харківська національна академія міського господарства, 2011
522011
Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.
НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко
112006
Облікова політика підприємства
МЮ Карпушенко
Х.: ХНАМГ, 2011
92011
Проблемні питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва
МЮ Карпушенко
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 22-25, 2016
42016
Orhanizatsiia obliku
MY Karpushenko
Organization of account], Kharkivs' kyj natsional'nyj universytet mis' koho …, 2011
42011
Особливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів будівництва в сучасних умовах
МЮ Карпушенко, АВ Михайленко
Коммунальное хозяйство городов, 95-98, 2010
42010
Совершенствование механизма оценки финансового положения строительных предприятий
МЮ Карпушенко
–Харьков, 2000.–215с, 2000
42000
Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко
Х.: Страйд, 2016
32016
Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційною безпекою підприємств будівельної галузі
АО Чередниченко
Харків: Харківський національний університет міського господарства імені ОМ …, 2016
32016
Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності”(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та …
МЮ Карпушенко
32014
Mykhailenko AV Osoblyvosti otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti obyektiv budivnytstva v suchasnyh umovah [Features of the investment attractiveness of construction in modern …
MY Karpushenko
Komunalne gospodarstvo mist: zbirnyk naukovykh prats’[Municipal economy of …, 2010
32010
Удосконалення механізму оцінки фінансового стану будівельних підприємств
МЮ Карпушенко
ст. канд.. ек. наук/Карпушенко Марія Юріївна, 2000
32000
Визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності
ВЮ Макаренко
Бизнес Информ, 2018
22018
Organization of accounting: textbook. manual (for students of economics specializing in accounting and audit specialty)
MY Karpushenko
H.: KhNAMG, 2011
22011
Органiзацiя облiку: навч. посiбник (для студентiв економiчних спецiальностей, якi навчаються за спецiальнiстю «Облiк i аудит»)
МЮ Карпушенко
22011
Організація обліку: навч. пос
МЮ Карпушенко
МЮ Карпушенко–ХНАМГ, 64-66, 2011
22011
Features of the investment attractiveness of construction projects in modern conditions
MY Karpushenko
Mihaylenko utilities city: Collected Works. Kharkiv, Ukraine: Kharkiv …, 2010
22010
Особливості обліку операцій з фінансової оренди
М Карпушенко
Экспрессанализ законодательных и нормативных актов, 303, 2001
22001
Oblik zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti
MY Karpushenko
Karpushenko N. Yu.«Accounting of foreign economic activity». Synopsis of …, 0
2
Бухгалтерський облік в будівельних організаціях
М Карпушенко
Доступний з http://www. buddom. com. ua, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20