Follow
Усенко Ігор  Борисович;  Usenko Igor;  ORCID 0000-0002-6832-2933
Усенко Ігор Борисович; Usenko Igor; ORCID 0000-0002-6832-2933
Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, Міжнародна асоціація істориків права
Verified email at bigmir.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ред. колегія: ВБ Авер’янов (голова) та ін
ВБ Аверянов, ІБ Усенко, та ін.
К.: ТОВ Видавництво Юридична думка, 2004
648*2004
Юридична енциклопедія: в 6 т
ЮС Шемшученко, ОМ Мироненко, ІБ Усенко, ВП Горбатенко
К.: Укр. енцикл, 1998
415*1998
Legal Encyclopedia, Vols. 1–6
YS Shemshuchenko, MP Ziubliuk, VP Horbatenko, IB Usenko
Kyiv: Ukr. entsykl, 2003
134*2003
Великий енциклопедичний юридичний словник
ЮС Шемшученко, ВП Горбатенко, ІБ Усенко
Вид-во" Юридична думка", 2007
128*2007
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. ІБ Усенка
ІБ Усенко, ТІ Бондарук, ІВ Музика, АЮ Іванова
К.: Наук. думка, 2014
114*2014
Первая кодификация законодательства Украинской ССР
ИБ Усенко
Наук. думка, 1989
82*1989
Академічна юридична думка / Укладачі: ІБ Усенко, ТІ Бондарук; За заг. ред. ЮС Шемшученка
К.: Ін Юре, 259, 1998
70*1998
Витоки українського революційного конституціоналізму, 1917-1920 рр: теоретико-методологічний аспект
ОМ Мироненко, (відп. ред.). Усенко, ІБ
Національна академія наук України, Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького, 2002
52*2002
Західноруське право: дослідження і дослідники: Київська історико-юридична школа
ТІ Бондарук, ІБ Усенко (відп. ред)
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2000
42*2000
Українське державотворення. Невитребуваний потенціал: Словник-довідник
ОМ Мироненко, ЮІ Римаренко, ІБ Усенко, ВА Чехович
К.: Либідь 4, 1997
42*1997
Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність
ІБ Усенко
411995
Вибрані твори: у трьох томах / Упорядники ІБ Усенко (кер. колективу), ТІ. Бондарук, ЄВ Ромінський, АЮ Іванова
МП Василенко
Юридична думка", 2006
39*2006
Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату ПП Скоропадського та Директорії
АЮ Іванова, ІБ Усенко (відп. ред.)
Наукова думка, 2011
36*2011
Державне політичне управління УСРР (1922-1934): історико-юридичний аналіз
ВТ Окіпнюк, ІБ Усенко (відп. ред.)
К.: Вид-во Національної академії СБУ, 290, 2002
352002
Правовий звичай як джерело українського права IX- XIX ст. / За ред. ІБ Усенка
ІБ Усенко, ВД Бабкін, ІВ Музика, ТІ Бондарук, та ін.
Наукова думка, 2006
33*2006
Мала енциклопедія етнодержавознавства
ЮІ Римаренко, ОМ Мироненко, ІБ Усенко
К.: Генеза, Довіра, 1996
33*1996
Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті–Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). За заг. ред. І. Б. Усенка.
ЛВ Міхневич, ІБ Усенко (заг. ред.)
К.: КНЕУ, 286, 2011
32*2011
Нарис історії розвитку загальної теорії держави і права, філософії та енциклопедії права
ВД Бабкін, ІБ Усенко
Антологія української юридичної думки 2, 9-43, 2002
312002
Коментар до Конституції України. Ін-т законодавства Верховної Ради України
ВФ Опришко, ВБ Корнієнко, МІ.Аверянов, ІБ Усенко
Київ: Наука, 1996
24*1996
Формування інститутів держави і права в США ранньої доби (1607–1775 роки). Передмова і заг. ред. І. Б. Усенка
ВМ Калашников, ВМ Малишко
К.: Логос, 2015
222015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20