Подписаться
Усенко Ігор  Борисович;  Usenko Igor;  ORCID 0000-0002-6832-2933
Усенко Ігор Борисович; Usenko Igor; ORCID 0000-0002-6832-2933
Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, Міжнародна асоціація істориків права
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ред. колегія: ВБ Авер’янов (голова) та ін
ВБ Аверянов, ІБ Усенко, та ін.
К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка, 2004
560*2004
Юридична енциклопедія: в 6 т
ЮС Шемшученко, ОМ Мироненко, ІБ Усенко, ВП Горбатенко
К.: Укр. енцикл, 1998
325*1998
Legal Encyclopedia, Vols. 1–6
YS Shemshuchenko, MP Ziubliuk, VP Horbatenko, IB Usenko
Kyiv: Ukr. entsykl, 2003
122*2003
Великий енциклопедичний юридичний словник
ЮС Шемшученко, ВП Горбатенко, ІБ Усенко
Вид-во" Юридична думка", 2007
107*2007
Первая кодификация законодательства Украинской ССР
ИБ Усенко
Наук. думка, 1989
72*1989
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. ІБ Усенка
ІБ Усенко, ТІ Бондарук, ІВ Музика, АЮ Іванова
К.: Наук. думка, 2014
65*2014
Академічна юридична думка / Укладачі: ІБ Усенко, ТІ Бондарук; За заг. ред. ЮС Шемшученка
К.: Ін Юре, 259, 1998
61*1998
Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність
ІБ Усенко
401995
Українське державотворення. Невитребуваний потенціал: Словник-довідник
ОМ Мироненко, ЮІ Римаренко, ІБ Усенко, ВА Чехович
К.: Либідь 4, 1997
36*1997
Вибрані твори: у трьох томах / Упорядники ІБ Усенко (кер. колективу), ТІ. Бондарук, ЄВ Ромінський, АЮ Іванова
МП Василенко
Юридична думка", 2006
32*2006
Мала енциклопедія етнодержавознавства
ЮІ Римаренко, ОМ Мироненко, ІБ Усенко
К.: Генеза, Довіра, 1996
25*1996
Нарис історії розвитку загальної теорії держави і права, філософії та енциклопедії права
ВД Бабкін, ІБ Усенко
Антологія української юридичної думки 2, 9-43, 2002
242002
Правовий звичай як джерело українського права IX- XIX ст. / За ред. ІБ Усенка
ІБ Усенко, ВД Бабкін, ІВ Музика, ТІ Бондарук, та ін.
Наукова думка, 2006
23*2006
Коментар до Конституції України. Ін-т законодавства Верховної Ради України
ВФ Опришко, ВБ Корнієнко, МІ.Аверянов, ІБ Усенко
Київ: Наука, 1996
21*1996
Правнича термінологія і державотворчий процес
С Головатий, Ю Зайцев, І Усенко
Українське право 1, 88-91, 1995
191995
Формування інститутів держави і права в США ранньої доби (1607–1775 роки). Передмова і заг. ред. І. Б. Усенка
ВМ Калашников, ВМ Малишко
К.: Логос, 2015
18*2015
Історія держави і права України: проблеми предмета і методології досліджень
ІБ Усенко
Правова держава: ювілейний щорічник наук. праць/[ред. кол.: ЮС Шемшученко …, 1999
181999
Роль III Литовского статута в политической борьбе вокруг проблем кодификации дореволюционного права Украины
ВА Чехович, ИБ Усенко III
Третий Литовский статут 1588, 96-105, 1989
18*1989
Магдебурзьке право
ІБ Усенко
Юридична енциклопедія, 543-544, 2001
14*2001
Правові дослідження в установах Академії наук України у довоєнний період (1918–1941 рр.)
ІБ Усенко
Юридична наука і освіта на Україні/Авт. кол.: ЮС Шемшученко та ін, 37-77, 0
14*
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20