Оксана Халіман - Oksana Khaliman https://orcid.org/0000-0001-6952-0627
Оксана Халіман - Oksana Khaliman https://orcid.org/0000-0001-6952-0627
Кандидат філологічних наук, докторант кафедри української мови Харківського національного
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики)
Т Космеда, О Халіман
452013
Морфологічні засоби вираження категорії оцінки в сучасній українській мові: рід і число
ОВ Халіман
ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2011
202011
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика: колект. моногр.
ТА Космеда, НА Карпенко, ТФ Осіпова, ЛМ Саліонович, ОВ Халіман
Х.: ХНПУ ім. ГС Сковороди, 472 с, 2014
162014
Граматика оцінки як актуальна проблема сучасного мовознавства
Т Космеда, О Халіман
Лінгвістичні студії, 17-23, 2011
132011
Категорія відмінка в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики (на матеріалі російської та української мов)
О Халіман
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
8*2011
Граматичне значення минулого часу як засіб вираження оцінки в художньому стилі
ОВ Халіман
Лінгвістичні дослідження, 80-85, 2011
42011
Граматичні засоби вираження категорії оцінки у сучасній публіцистиці (на матеріалі негативно-оцінних множинних форм атропонімів)
О Халіман
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского …, 2009
42009
Граматикалізація категорії оцінки як наслідок взаємодії філософських категорій: проекція — граматичні рід і число
Т Космеда, О Халіман
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского …, 2010
32010
Грамматика оценки: диминутивные глагольные формы как средства выражения оценочных значений в современном украинском языке
О Халиман
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3, 43-48, 2014
22014
Явище прецедентності в аспекті граматики оцінки (на прикладі аналізу граматичного значення минулого часу)
Т Космеда, О Халіман
Лінгвістичні студії, 36-40, 2013
12013
Граматична метафоризація як механізм творення оцінних значень (на матеріалі числових форм множини)
О Халіман
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство» 11 (Вип. 15, т …, 2009
12009
Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови
ОВ Халіман
ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2020
2020
Грамматические средства моделирования тропов как продуктивные репрезентанты оценочных значений: лексико-грамматический оксюморон
ОВ Халиман
Slavia Centralis, 83-97, 2020
2020
Імператив емоційної актуалізації дії: вираження оцінних значень
О Халіман
Лінгвостилістичні студії, 166-173, 2019
2019
ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДНИНИ: МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІННИХ СМИСЛІВ
ОВ Халіман
Лінгвістичні дослідження, 71-83, 2019
2019
Розвиток ідей С. Дорошенка для становлення граматики оцінки. Інфінітив в аспекті лінгвоаксіології
ОВ Халіман
Лінгвістичні дослідження, 142-150, 2019
2019
Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови / The grammar of estimation: morphological categories of the Ukrainian language
ОВ Халіман
2019
Транспозиційні можливості грамеми минулого часу в аспекті вираження оцінних значень: психолінгвістичні особливості
О ХАЛІМАН
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2019
2019
Висвітлення проблематики теорії лінгвоаксіології на сторінках журналу «Мовознавство»: аспектуальний огляд лінгвістичних студій
ОВ Халіман
Мовознавство, 58–72, 2019
2019
Функціювання індикативних форм в імперативному значенні (на прикладі форм минулого часу)
ОВ Халіман
Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття, 42–45, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20