Возняк Галина, Voznyak Halyna, Vozniak Galina, Vozniak Halyna, Voznyak Galina, Voznyak Galyna
Возняк Галина, Voznyak Halyna, Vozniak Galina, Vozniak Halyna, Voznyak Galina, Voznyak Galyna
д.е.н., ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні: монографія
ГВ Возняк, АЯ Кузнєцова
К.: УБС НБУ, 183, 2007
113*2007
Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти
ГВ Возняк
Проблеми економіки, 253-257, 2015
53*2015
Фінансове стимулювання інвестиційно-іноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні: Монографія
АЯ Кузнєцова, ГВ Возняк, ОВ Дубовик, НВ Тувакова
Львів: ЛБІ НБУ, 2006
50*2006
Фінансовий потенціал регіону та проблеми його оцінки [Електронний ресурс]
ГВ Возняк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/15_APSN_2010/Economics/66671. doc. htm, 2010
38*2010
Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності
ГВ Возняк, АЯ Кузнєцова
Актуальні проблеми економіки, 46, 2005
27*2005
Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія
ГВ Возняк
Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України, 2016
25*2016
Інтелектуальний капітал підприємств: проблеми ідентифікації та оцінки
Г Возняк, Л Беновська
Вісник Львів. ун-ту. Серія екон.–2009.–Вип 41, 115-123, 2009
242009
Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа
ГВ Возняк
Регіональна економіка, 34-43, 2015
22*2015
проблеми та напрями підвищення ефективності/[ІЗ Сторонянська, МА Козоріз, СА Давимука, ГВ Возняк та ін.]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; за ред. д. е. н., проф …
У фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини
Львів,–2013.–93 с, 2013
20*2013
Фінансовий потенціал регіону: економічна суть та структура
ВГВ Козоріз М.А.
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький …, 2011
20*2011
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь
МОК Е.М.Лібанова, М.А. Хвесик, О.М. Алимов,О.І. Амоша, Б.В. Буркинський
ДУ ІЕПСР НАН України, 2017
19*2017
Деякі аспекти фінансування інвестиційно-інноваційних проектів за рахунок власних коштів підприємств
АЯ Кузнєцова, ГВ Возняк
19*2004
Finansovyi potentsial rehionu: mekhanizmy formuvannia ta vykorystannia [The financial potential of the region: mechanisms of formation and use]
MA Kozoriz, IZ Storonianska
Lviv: IRD NANU, 2012
15*2012
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України
ГВ Возняк
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.04. 01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит …, 2006
15*2006
Фiнанси регiону: теорiя, проблеми, практика: монографiя
МА Козорiз, АЯ Кузн, IЗ Сторонянська, ГВ Воз-няк
14*2010
Прикладні задачі: від теорії до практики
ГМ Возняк, О Возняк
Тернопіль: Мандрівець 136, 2003
13*2003
Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання
ГВ Возняк
Регіональна економіка, 107-116, 2012
12*2012
Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації
ГВ Возняк
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за …, 2017
11*2017
Фінансовий потенціал підприємств регіону: підходи до розуміння
ГВ Возняк
Вісник Університету банківської справи Нац. банку України.–К.: УБС НБУ, 27-45, 2010
11*2010
Управління інноваційними процесами в регіонах: монографія
МЛ Козоріз
Ін-т регіональних досліджень України/Козоріз МЛ—Львів: ЛБІ ИБУ, 2006
11*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20