Павло Лук'яшко (Pavlo Lukyashko)
Павло Лук'яшко (Pavlo Lukyashko)
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Finansovi instru-menty: sutnist, rozmaittia ta rol u protsesi modernizatsii elektro-enerhetyky
OV Abakumenko, PO Lukiashko
Financial instruments: essence, diversity and role in the process of …, 2017
62017
Іпотека: реалії та перспективи розвитку в Україні
ОВ Абакуменко, ЛА Коваленко, ПА Лукьяшко
Науковий вісник ЧДІЕУ.–(“Серія 1 “Економіка”), 12, 2011
52011
Державне регулювання продовольчого комплексу регіону
ПО Лук'яшко
ЧДІЕУ, 2010
52010
Принципи утворення та функціонування кластерів
ПО Лук'яшко
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки, 234-238, 2010
32010
Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства України
О Абакуменко, М Забаштанський, А Роговий, П Лук'яшко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2015
22015
Передумови та наслідки формування розриву між віртуальним та реальним секторами економіки
ОВ Абакуменко, ПО Лук'яшко, ДВ Шатирко
Інвестиції: практика та досвід, 34-37, 2013
22013
ПРОБЛЕМА СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ МОЛОДИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
ОВ Абакуменко, ПО Лук'яшко
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка, 112-118, 2011
22011
Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб’єктами господарювання на фінансовому ринку України
ПО Лук'яшко
Актуальні проблеми економіки, 226-233, 2008
22008
Електроенергетика як об’єктне поле проведення фінансових досліджень
ПО Лук’яшко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
12019
FINANCIAL RATIO OF NUCLEAR AND HYDROPOWER ENTERPRISES OF UKRAINE.
OV Abakumenko, PO Lukiashko
Scientific Bulletin of Polissia 10, 2017
12017
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ОВ Абакуменко, ПО Лук’яшко, МВ Литовченко
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка, 210-218, 2012
1*2012
Детермінанти розвитку ринку фінансових послуг України
ОВ Абакуменко, ПО Лук'яшко
Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління, 88-96, 2011
12011
Державне регулювання економіки: сутність та зарубіжні моделі
ПО Лук'яшко
Інвестиції: практика та досвід, 43-46, 2010
12010
Розробка системи підтримки прийняття рішень у державному регулюванні продовольчого комплексу
Лук'яшко
Економіка та держава, 30-32, 2010
12010
Податкова система: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
РВ Лавров, ПО Лук’яшко, ІВ Садчикова
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
ДОСВІД ВИКОРИСТТАННЯ φІНАНСОВИХ ІНСТТРУМЕНТТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТТРОЕНЕРΓЕТТИКИ КРАЇНАМИ ППІВДЕННОЇ ААЗІЇ
PO Lukiashko
Problemy Ekonomiky, 335-343, 2018
2018
АНАЛіЗ ПЛАНіВ ОНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАїНИ В РАМКАХ ПРОЕКТіВ МіЖНАРОДНОї ТЕХНіЧНОї ДОПОМОГИ
ПО Лук'Яшко
Бизнес Информ, 2018
2018
Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами пострадянського простору
ЛО Коваленко, ПО Лук'Яшко, КВ Гнедіна
Бизнес Информ, 2018
2018
ДОСВіД ВИКОРИСТАННЯ ФіНАНСОВИХ іНСТРУМЕНТіВ МОДЕРНіЗАЦії ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ КРАїНАМИ ПіВДЕННОї АЗії
ПО Лук'Яшко
Проблемы экономики, 2018
2018
Розробка методики оцінки впливу очікуваної/відкладеної модернізації електроенергетики на енергетичну та фіскальну безпеку України
ПО Лук'Яшко
Бизнес Информ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20