Ірина Бащук (Волошан)
Ірина Бащук (Волошан)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем
ІГ Волошан
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-834, 2017
112017
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі. Монографія
ІГ Волошан, ТО Тарасова, АВ Янчев
Харків: ХДУХТ, 2015
82015
Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства
ІГ Волошан, ИГ Волошан
42015
Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі
ІГ Волошан
ХНЕУ, 2013
42013
Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 297-300, 2013
42013
Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація
ІГ Волошан, ИГ Волошан
42013
Організація і методика розрахунків з оплати праці в системі обліку та оподаткуванні
ІГ Волошан, ТО Чухлєбова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
22015
Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства
ІГ Волошан, АВ Курило
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
22015
Особливості контролю первинного обліку товарних операцій
ІГ Волошан, ИГ Волошан
22013
Інформаційні властивості первинного облікового документу
ІГ Волошан
Науковий вісник ПУСКУ. Серія: Економічні науки.–Полтава: РВВ ПУСКУ, 21, 2007
22007
Інформаційні системи підприємств в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку
ІГ Волошан
Харків: ВД «Фактор, 192-199, 2006
22006
Osoblyvosti torhovelno-tekhnolohichnykh protsesiv tovarorukhu pidpryiemstv torhivli
IH Voloshan
Features of Trade and processes commercial goods movement]. http://www. ed …, 0
2
Особливості організації експортної діяльно-сті на підприємстві та документального оформлення товарів на експорт
ІГ Волошан
БІЗНЕС-ІНФОРМ, С. 35 – 40., 2018
12018
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою" Облік основних засобів" з навчальної дисципліни" Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціальності 8.03050901 …
ІГ Волошан, ГП Коц, ИГ Волошан
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
12015
Методична складова організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства
ІГ Волошан
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 152-157, 2014
12014
Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 293-297, 2014
12014
Методичне забезпечення нормування праці з обліку товарних операцій
ІГ Волошан, ИГ Волошан
12013
Вдосконалення первинного обліку процесу товароруху
ТО Тарасова, ІГ Волошан, ТА Тарасова, ИГ Волошан
12013
Оцінка якості та інформаційної ємності первинних облікових документів
ІГ Волошан, ИГ Волошан
12013
Усовершенствование реквизитного состава учетно-информационного обеспечения товарных операций
ИГ Волошан, ІГ Волошан
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20