Ірина Бащук (Волошан)
Ірина Бащук (Волошан)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі. Монографія
ІГ Волошан, ТО Тарасова, АВ Янчев
Харків: ХДУХТ, 2015
52015
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі
ТО Тарасова, АВ Янчев, ІГ Волошан
ХДУХТ, 2015
5*2015
Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 297-300, 2013
52013
Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація
ІГ Волошан
Х.: ВБ «Фактор, 730-736, 2013
42013
Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем
ІГ Волошан
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-834, 2017
32017
Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства
ІГ Волошан
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 6, 846-849, 2015
32015
Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі
ІГ Волошан
Економіка розвитку, 90-93, 2013
32013
Особливості контролю первинного обліку товарних операцій
ІГ Волошан
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 191-193, 2013
22013
Інформаційні системи підприємств в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку
ІГ Волошан
Харків: ВД «Фактор, 192-199, 2006
22006
Osoblyvosti torhovelno-tekhnolohichnykh protsesiv tovarorukhu pidpryiemstv torhivli
IH Voloshan
Features of Trade and processes commercial goods movement]. http://www. ed …, 0
2
Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства
ІГ Волошан, АВ Курило
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
1*2015
Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 293-297, 2014
12014
Усовершенствование реквизитного состав учетно-информационного обеспечения товарных операций
ИГ Волошан
Проблемы современной науки, 133-139, 2013
12013
Особливості контролю інформаційного забезпечення товароруху
ІГ Волошан
Львів: ЛЕФ, 105-108, 2013
12013
Методичний підхід до формування системи первинного обліку товарних операцій
ІГ Волошан
Дніпропетровськ: Герда, 161-165, 2013
12013
Інформаційні властивості первинного облікового документу
ІГ Волошан
Науковий вісник ПУСКУ. Серія: Економічні науки.–Полтава: РВВ ПУСКУ, 21, 2007
12007
ОСОБЛИВОСТі НАДАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ ТА їХ ВіДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛіКУ
ІГ Волошан, ЯВ Волковська
Бизнес Информ, 2019
2019
ОБЛіКОВА і ПОДАТКОВА ПОЛіТИКА В УПРАВЛіННі БіЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПіДПРИєМСТВ
ІГ Волошан, ЯВ Волковська
Бизнес Информ, 2019
2019
Методичний підхід до оцінки ефективності експертної діяльності промислового підприємства
ІГ Волошан
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Accounting-Information support of enterprises export activities in Ukraine
IG Voloshan
Сучасні тренди міжнародних економічних відно-син та управління проектами …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20