Lyudmila I. Piddubna , Людмила Піддубна, Людмила Поддубная
Lyudmila I. Piddubna , Людмила Піддубна, Людмила Поддубная
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: огляд наукових праць останнього десятиріччя
ЛІ Піддубна
Економіка розвитку, 109-114, 2009
2982009
Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: монографія
ЛІ Піддубна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
2542007
Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку
І Піддубний, Л Піддубна
Економіка України, 52-60, 2007
372007
Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
ІС Благун, ПВ Осіпов, ЛІ Піддубна
232008
Міжнародна конкурентоспроможність підприємства: теорія та механізм забезпечення: монографія
ЛІ Піддубна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2011
222011
Теория конкурентоспособности: современное состояние и предметно-методологические аспекты развития
И Поддубный, Л Поддубная
Экономика Украины, 52-60, 2007
202007
Konkurentospromozhnist ekonomichnykh system: teoriia, mekhanizm rehuliuvannia ta upravlinnia [The competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation and control]
LI Piddubna
Kharkiv: INZhEK, 2007
172007
Експортний потенціал підприємства: сутність і системні імперативи формування та розвитку
ЛІ Піддубна, ОА Шестакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
142012
Конкурентоспособность экономических систем: теория, механизм регулирования и управления. Монография
ЛИ Поддубная
Харьков ИД «ИНЖЕК, 2007
132007
Eksportnyi potentsial pidpryiemstva: sutnist i systemni imperatyvy formuvannia ta rozvytku
LI Piddubna, OA Shestakova
Export potential of the enterprise: the essence and system imperatives of …, 2012
102012
" ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ" КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЛІ Піддубна, ОА Шестакова, ЛИ Поддубная, ЕА Шестакова
102012
Конкурентоспроможність у новій системі координат
ЛІ Піддубна, АІ Піддубна
Економіка розвитку, 30, 2005
102005
Технологічна конкурентоспроможність підприємства і сучасні стратегії її формування
ЛІ Піддубна
Вісник ХДЕУ, 20, 2001
102001
Competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation management
LI Piddubna
Kharkiv: INZhEK, 2007
92007
Ліквідність та платоспроможність як індикатори фінансового стану торговельного підприємства
ЛІ Піддубна, НО Власова, ПВ Смірнова
Харків: ХДУХТ, 2012
72012
Розвиток управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на основі системного та стратегічного підходів
АІ Піддубна
Х, 2006
72006
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник/Харківський національний економічний ун-т
С Пилипенко, МВ Горобинська, ЛІ Піддубна
Х.: ХНЕУ, 2004
72004
" ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ" КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЛІ Піддубна, ОА Шестакова
Экономика развития, 5-11, 2012
62012
Конкурентоспроможність економічних систем:[монографія]
ЛІ Піддубна
Х.: Інжек, 2007
52007
Problemy ta vyk-lyky transformatsii mekhanizmiv mizhnarodnoi konkurentsii ta konkurentospromozhnosti
VS Ponomarenko, LI Piddubna
Problems and Challenges of the Transformation of the Mechanisms of …, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20