Подписаться
Даниленко Анатолій Іванович
Даниленко Анатолій Іванович
український вчений, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України.
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Innovatsiina Ukraina 2020: natsionalna dopovid
VM Heits, AI Danylenko
NAN Ukrainy. K (in Ukrainian), 2015
822*2015
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
298*2005
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь
ВМ Геєць
К.: НВЦ НБУВ 2099, 687, 2009
75*2009
Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід)
АА Даниленко
Фінанси України, 127, 2008
612008
Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні
АІ Даниленко, НМ Шелудько
Вісник НБУ, 36-39, 2006
362006
Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації
АІ Даниленко
Фінанси України, 51-59, 2007
322007
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
302005
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
272015
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Колективна монографія у 3-х томах / За ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка.Т1. Фінансова політика та податкково-бюджетні …
АІ Даниленко
К.: Фенікс 11, 2008
22*2008
Новий курс: реформи в Україні 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця
АІ Даниленко
НВЦ НБУВ, 2010
21*2010
Удосконалення моделі управління економікою і фінансові механізми її реалізації
АІ Даниленко
Економіка України, 4-29, 2013
192013
Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів
АІ Даниленко
Фінанси України, 3-19, 2012
192012
Ризики та перспективи розвиток України у період посткризового відновлення
та ін. А.І. Даниленко, В.В. Зимовець
Ін-т екон. та прогнозув., 2012
18*2012
Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи
АІ Даниленко, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 9-19, 2010
182010
Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь/За заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
АІ Даниленко, Г ВМ.
К.: НВЦ НБУВ, 2010
17*2010
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України.
АІ Даниленко
Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
162010
Sotsialno-ekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy
VM Heiets
Kyiv: NVTs NBUV, 2009
142009
Фінансові аспекти управління економічним розвитком
АІ Даниленко
Економіка України, 4-22, 2015
13*2015
Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки
АІ Даниленко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 7-28, 2015
122015
Фінансовокредитні методи державного регулювання економіки–К
АІ Даниленко, ОІ Береславська, ЄО Бесараб, СА Буковинський, ...
Інститут економіки НАН України, 2003
122003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20