Подписаться
Оксана Карабін (Oksana Karabin ; O. Karabin ; Карабін О. Й. ; Карабін Оксана Йосифівна)
Оксана Карабін (Oksana Karabin ; O. Karabin ; Карабін О. Й. ; Карабін Оксана Йосифівна)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University | к.пед.н., доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційна культура студентів в контексті модернізації педагогічної освіти
О Карабін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
362005
Гейміфікація в освітньому процесі як засіб розвитку молодших школярів
ОЙ Карабін
252019
Проектна діяльність у формуванні професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій
ОЙ Карабін
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№12.1 (40)), С. 237–441, 2016
152016
Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до роботи в інформаційному середовищі
ОЙ Карабін
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
122012
Heimifikatsiia v osvitnomu protsesi yak zasib rozvytku molodshykh shkoliariv [Gamification in the educational process as a means of development of primary school children]
OY Karabin
Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii …, 2019
82019
Формування готовностi майбутнiх учителiв гуманiтарних дисциплiн до роботи в iнформацiйному середовищi: дис.. канд. пед. наук.-13.00. 04/Карабiн Оксана Йосифiвна. Teрнопiльський …
ОЙ Карабiн
7*2013
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до роботи в інформаційному середовищі
ОЙ Карабiн
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
62012
Роль інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін
ОЙ Карабін
Серія : Педагогічні та психологічні науки. Вісник Національної академії Держ …, 2011
62011
Формування цифрових компетентностей здовувачів освіти в контексті нової української школи
ОЙ Карабін, МВ Шуль
Гельветика, 2020
52020
Проектна діяльність майбутніх фахівців в контексті модернізації освіти
ОЙ Карабін
Збірника наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 131-135, 2018
52018
Project activity in formation of professional self-development of future specialists in the field of information technologies
OY Karabin
Young Scientist 12 (40), 2016
52016
Особливості сучасного стану інформаційного середовища в вищих навчальних закладах
ОЙ Карабін
Педагогічні науки : зб. наук. праць Херсонського держ. ун-ту. Херсон 52, 440–443, 2009
42009
Використання доповненої реальності у підготовці майбутніх вчителів інформатики в умовах дистанційного навчання
ОЙ Карабін
Гельветика, 2020
32020
Особистісний підхід до професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю
ОЙ Карабін
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№ 12 (39)), 152–156, 2016
32016
Професійно-педагогічні передумови професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю
ОЙ Карабін
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. — Зб …, 2014
32014
Інформаційне середовище як засіб підвищення ефективності навчання в університеті
ОЙ Карабін
Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями …, 2010
3*2010
Деякі аспекти розвитку критичного мислення на уроках інформатики в учнів старших класів у закладах загальної середньої освіти
ОЙ Карабін, МВ Воробець
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
22021
Formuvannia tsyfrovykh kompetentnostei zdovuvachiv osvity v konteksti novoi ukrainskoi shkoly
OY Karabin, MV Shul
Innovatsiina pedahohika. Odessa, 140-144, 2020
22020
Системний підхід до професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю
ОЙ Карабін
«Science and Education without borders — 2016» : materials of the XI …, 2016
22016
Психологічні аспекти професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю
ОЙ Карабін
Молодий вчений, 152–156, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20