Марина Ажажа
Марина Ажажа
Запорізький національний університет
Підтверджена електронна адреса в znu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Русский язык 5
ВВ Воронкова
Просвещение, 2006
249*2006
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник
ОВ Соснін, ВГ Воронкова, МА Ажажа
Дике Поле, 2016
292016
Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
МА Ажажа
Харків: Автореферат к. дисертації канд. наук з держ. управління: спец 25 (02), 2008
262008
Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації: навчальний посібник/ВГ Воронкова, МА Ажажа
ОВ Соснін
Львів:«Магнолія 2011, 602, 2006
252006
Інтелектуалізація економіки: інноваційний і людський потенціал в умовах глобалізації
МА Ажажа
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
242008
Планування та прогнозування в умовах ринку
ВГ Воронкова
К.: Професіонал, 2006
162006
Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг
МА Ажажа
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 270-277, 2012
142012
Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогресу
МА Ажажа
Соціальна перспектива і регіональний розвиток:[наук.-пр. журн.].–Запоріжжя …, 2007
122007
Управлiння людськими ресурсами: фiлософськi засади: навч. посiбник/Воронкова ВГ, Белiченко АГ, Попов ОМ та iн
ВГ Воронкова
К.: Профе-сiонал, 2006
122006
Iнвестицiї в людський розвиток в умовах глобальної трансформацiї: навчальний посiбник/ВГ Воронкова, МА Ажажа
ОВ Соснiн
ВГ Воронкова, МА Ажажа.-Львiв: Магнолiя 2011, 2006
112006
Фiлософiя гуманiстичного менеджменту (соцiально-полiтичнi, соцiально-економiчнi, соцiально-антропологiчнi вимiри): Навчальний посiбник
ОВ Соснiн, ВГ Воронкова, МА Ажажа
102016
Людський капітал як фактор сталого економічного розвитку регіону
МА Ажажа
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр, 30-38, 2008
92008
Теоретико-медологічні засади концепції людського капіталу
МА Ажажа
Ефективність сучасного менеджменту організації: зб. наук. праць.–Х.: ХІМБ …, 2006
92006
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАД (Методические рекомендации для студентов факультета физического воспитания, обучающихся по …
ВГ Ярошевич
БрГУ им. АС Пушкина, 2010
8*2010
Theoretical-medological principles of the concept of human capital
M Azhazha
Efficiency of modern management of organization: Sb. sciences works, 267-271, 2006
82006
Етика ділового спілкування: навчальний посібник
ВГ Воронкова, АГ Беліченко, ВВ Мельник, МА Ажажа
Львів: Магнолія 2017, 141-145, 2006
62006
Azhazha МА Investments in human development in the conditions of global transformation: train aid/VG Voronkova, МА Azhazha
OV Sosnin
Lviv:«Magnoliya 2011, 602, 2006
52006
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
МА Ажажа
Запорiжжя: Класичний приватний унiверситет, 2019
42019
Державне реформування вищої освіти в сучасних умовах
М Ажажа
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 7-9, 2019
42019
Державна політика України щодо інклюзивної освіти в умовах професійної підготовки молоді.
МА Ажажа
Електронне фахове видання з держаного управління., 1-6, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20