Роксолана Задерецька
Роксолана Задерецька
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування фінансового потенціалу підприємства
ГО Партин, РІ Задерецька, ОВ Граціян
Ефективна економіка, 2016
62016
Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства
РІ Задерецька, ГО Партин, ІІ Бирка
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 123-126, 2014
42014
Теоретичні основи застосування бюджетування залучення коштів на підприємстві
РІ Задерецька
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Застосування вартісного підходу до оцінювання зміни конкурентоспроможності підприємства в результаті залучення коштів/РІ Задерницька
РІ Задерецька
Управління розвитком: зб. наук. пр./Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця …, 2011
12011
Партин ГО
РІ Задерецька
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 129, 2016
2016
Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства України
РІ Задерецька
Національний університет" Львівська політехніка", 2016
2016
Застосування зовнішнього залучення коштів для зростання фінансово-економічного потенціалу підприємства
ГО Партин, РІ Задерецька
Видавничий дім «Гельветика», 2016
2016
Контроль залучення коштів на машинобудівні підприємства на основі формування системи показників
ГО Партин, РІ Задерецька
ІФНТУНГ, 2015
2015
Визначення особливостей залучення коштів на машинобудівні підприємства
РІ Задерецька
Економіка та держава, 128-130, 2015
2015
Formation of the system of control indicators of external fundraising for engineering enterprises
ГО Партин, РІ Задерецька, БО Горбай
Technology audit and production reserves 6 (6 (26)), 8-11, 2015
2015
формування сисТеми покаЗників конТролЮ Зовнішнього Залучення кошТів на машинобудівні підприємсТва
ГО Партин, РІ Задерецька, БО Горбай
Технологический аудит и резервы производства 6 (6 (26)), 2015
2015
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _С. В. Іванов
НМ ГРЕГІРЧАК, МО НАССР
2014
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Й ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
ГО Партин, РІ Задерецька, ІБ Галечко
НАУКОВИЙ В І С Н И К, 108, 2014
2014
Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівні підприємства
ГО Партин, РІ Задерецька
Бізнес Інформ, 287-291, 2014
2014
Формирование системы контроля процессов привлечения средств на машиностроительные предприятия
ГО Партин, РІ Задерецька
Бизнес информ, 287-291, 2014
2014
Сутність та значення грошового потоку у системі управління залученням коштів для забезпечення зростання конкурентних переваг підприємства
ГО Партин, РІ Задерецька
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Застосування бюджетування та бюджетного контролю в процесі залучення коштів на підприємство
РІ Задерецька
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Управління залученням коштів і його влив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств
ГО Партин, РІ Задерецька
Економіка промисловості, 2011
2011
Особливості впливу процесів залучення коштів на формуванння прибутку машинобудівних підприємств
ГО Партин, РІ Задерецька
Видавництво Львівської політехніки, 2010
2010
Обґрунтування потреби врахування критерію поверненості при систематизації залучених коштів підприємства
РІ Задерецька
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20