Наталія Сохор _ Natalia Sokhor
Наталія Сохор _ Natalia Sokhor
Доцент кафедри неврології, доктор медичних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Диференційований підхід у лікуванні хворих із неврологічними проявами поперекового остеохондрозу
СІ Шкробот, НР Сохор
Міжнародний неврологічний журнал, 25, 2009
92009
Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase
SI Shkrobot, NR Sokhor, LS Milevska-Vovchuk, IY Krynytska, ...
Запорожский медицинский журнал, 41-46, 2018
42018
Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот, ОР Ясній
Вісник наукових досліджень, 2016
32016
ПОРІВНЯлЬНа ХаРаКтеРиСтиКа ПаРаМетРІВ ЦеРебРалЬНОгО КРОВОтОКУ В гОСтРОМУ ПеРІОДІ РІЗНиХ ПІДтиПІВ ІШеМІЧНОгО ІНСУлЬтУ
NR Sokhor
Вісник наукових досліджень, 2015
32015
Активність супероксиддисмутази при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді
НР Сохор
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 168-172, 2014
32014
Вплив внутрішньої гідроцефалії на якість життя пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією
СІ Шкробот, РБ Насалик
Український вісник психоневрології, 153-153, 2012
32012
Features of leukocytes’ apoptosis and emoxypine succinate efficacy in case of combined trauma of the chest and both thighs in rats
I Krynytska, M Marushchak, L Holovatiuk, L Shkrobot, N Sokhor, J Stepas
Bangladesh Journal of Medical Science 18 (2), 244-251, 2019
22019
Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту
ММ Долженко, ЛМ Грубяк, НР Сохор
Український кардіологічний журнал, 44-50, 2016
22016
Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту
НР Сохор
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
22015
Деякі особливості гострого періоду атеротромботичного ішемічного інсульту
НР Сохор
Вісник наукових досліджень, 64-67, 2015
22015
Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту
NR Sokhor, SI Shkrobot, OY Budarna, AM Musiienko
Буковинський медичний вісник 18 (4 (72)), 2014
22014
Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот
Вісник наукових досліджень, 2013
22013
Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот, ЛМ Грубяк
Вісник наукових досліджень, 2013
22013
Чинники, що впливають на вміст прозапальних цитокінів у гострому періоді ішемічного інсульту/Сохор НР, Шкробот СІ, Стоян СБ
НР Сохор
Клінічна та експериментальна патологія.–2013.–Том ХІІ, 43, 0
2
Клинико-лабораторные предикторы исхода острого периода атеротромботического ишемического инсульта
СИ Шкробот, НР Сохор, ЛС Милевска-вовчук
Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. Спецвыпуски 117 (3), 26-30, 2017
12017
Clinical and laboratory predictors of outcome in acute period of atherothrombotic ischemic stroke
SI Shkrobot, NR Sokhor, LS Milevska-Vovchuk
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni SS Korsakova 117 (3. Vyp. 2), 26-30, 2017
12017
Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes
SI Shkrobot, NR Sokhor, LS Milevska-Vovchuk, LV Shkrobot
Запорожский медицинский журнал, 293-298, 2017
12017
Клініко-патогенетична характеристика підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді
НР СОХОР
дис… д-ра мед. наук, спец.: 14.01. 15—нервові хвороби/НР Сохор.—К.: Нац …, 2016
12016
Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот
Український неврологічний журнал, 22-27, 2014
12014
Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту
NR Sokhor, SI Shkrobot, OV Kulak, OR Yasnyi
Буковинський медичний вісник 18 (3 (71)), 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20