Follow
Чепелєва Наталія Василівна
Чепелєва Наталія Василівна
Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
Verified email at psychology-naes-ua.institute
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога
НВ Чепелєва, НІ Пов’якель
Психологія: Збірник наукових праць.–Вип 3, 35-41, 1998
1771998
Формування професійної компетентності в процесі вузівської підготовки психолога-практика
НВ Чепелєва
Актуальні проблеми психології.–К.: Інститут психології АПН України, 271-279, 1999
1431999
Психологічна культура майбутнього вчителя
НВ Чепелєва
К.: Знання, 1989
1311989
Психологія читання тексту студентами вузів
НВ Чепелєва
К.: Либідь, 45-47, 1990
1141990
Технології читання
НВ Чепелєва
К.: Главник 96, 2004
1032004
Життєва ситуація особистості
НВ Чепелєва
Основи практичної психології.–К.: Либідь, 112-136, 1999
781999
Проблеми психологічної герменевти ки
НВ Чепелєва, ТМ Титаренко
К.: Міленіум, 2004
732004
Особистісна підготовка практикуючого психолога
НВ Чепелєва, В Панок, Т Титаренко
Основи практичної психології/В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.–К …, 1999
651999
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
592009
Особистісна підготовка психолога-практика
НВ Чепелєва
Персонал 5 (59), 17-18, 2000
472000
Психология чтения учебной и научной литературы в системе профессиональной подготовки студентов
НВ Чепелева
МП Драгоманова 397, 1992
451992
Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки практичних психологів
НВ Чепелєва
Психолого педагогічна наука і суспільна ідеологія: Мате ріали …, 1998
421998
Особистий досвід суб’єкта у контексті пси хологічної герменевтики
НВ Чепелєва
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько психологічні студії/[за заг. ред. ВО …, 2006
412006
Активні методи в роботі практичного психолога
ЛВ Долинська, МВ Левченко, НВ Чепелєва, ЛІ Уманець
К.: УДПУ, 1994
381994
Дискурсивні засоби самопроектування особистості
НВ Чепелєва
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Психологія …, 2013
372013
Психологічна служба у вищих закладах освіти
НВ Чепелєва, НІ Повякель
Практична психологія та соціальна робота, 2-4, 2001
372001
Теоретичні засади наративної психології
НВ Чепелєва
Наративні психотехнології.–За заг. ред. Чепелевої НВ–К.: Главник, 3-37, 2007
362007
Формування професійної культури майбутніх практичних психологів
НВ Чепелєва
Методи підготовки фахівців до професійного спілкування.–Кн. І.–Черкаси, 34, 1997
341997
Динаміка внутрішніх конфліктів студентів психологів у процесі їх професійної ідентифікації/НВ Че пелєва, НІ Пов’якель
НВ Чепелєва
Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика: Матеріали Ш …, 1995
341995
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психології імені ГС Костюка НАПН України (протокол № 7 від 2 червня 2015 р.)
ВО Моляко, ОЄ Стрижак, МЛ Смульсон
31*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20