Sukhachova Nataliia Sergiivna Сухачева Наталия Сергеевна Сухачова Наталія Сергіївна
Sukhachova Nataliia Sergiivna Сухачева Наталия Сергеевна Сухачова Наталія Сергіївна
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні параметри англомовної терміносистеми менеджменту
НС Сухачова
Запоріжжя, 2014, 2014
52014
Англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки праці для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління …
НС Сухачова
ПУЕТ, 2017
12017
The effectiveness of the financial control and factors affecting it
A Sobol, N Sukhachova, I Krachenko
Ovidius University of Constantza, Faculty of Economic Sciences, 2013
12013
APPLICATION OF THE LEARNING COMMUNITIES APPROACH TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
N Sukhachova, V Voskoboinyk
Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 283-291, 2019
2019
Непрерывная система образования" Школа-Университет". Инновации и перспективы
ОК Гусев, НП Воронова, ЕК Костюкевич, ИВ Савицкая
БНТУ, 2019
2019
Особливості перекладу термінів англомовної терміносистеми менеджменту
НС Сухачова
Науковий журнал «Молодий вчений», 2017
2017
Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках): опорный конспект по учебной дисциплине для иностранных студентов специальности 071 …
НС Сухачова, ЮА Верига, АО Соболь, Н Кулявець
Киев: Центр учебной литературы, 2017
2017
Науковий концепт як складник концептуальної картини світу
НС Сухачова
Мова і міжкультурна комунікація, 74-83, 2017
2017
Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели ОRGANIZATION/ОРГАНІЗАЦІЯ як складника концептуального домену MANAGEMENT/МЕНЕДЖМЕНТ
НС Сухачова
LINGUISTICS. ЛІНГВІСТИКА, 82–89-82–89, 2016
2016
Семантичний аналіз термінологічних одиниць парцели SUBORDINATES/ПІДЛЕГЛІ на основі концептуальної моделі домену MANAGEMENT/МЕНЕДЖМЕНТ
НС Сухачова
Науковий журнал «Молодий вчений», листопад, 234-237, 2016
2016
Семантична деривація в англомовній терміносистемі менеджменту
НС Сухачова
Лінгвістика: зб. наук. пр./гол. ред. проф. КД Глуховцева.–Луганськ …, 2015
2015
Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели MANAGER/УПРАВЛІНЕЦЬ на підставі концептуальної моделі поняття MANAGEMENT/МЕНЕДЖМЕНТ
НС Сухачова
Молодий вчений, 123-126, 2015
2015
Англомовний макроконцепт MANAGEMENT/МЕНЕДЖМЕНТ: модель концептуальної мережі
Н Сухачова
Філологічні науки, 95-100, 2015
2015
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02. 04–германські мови.–Харківський національний університет імені ВН Каразіна
НС Сухачова
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за …, 2014
2014
Фреймовая структура англоязычного макроконцепта MANAGEMENT
НС Сухачова
Современная наука: тенденции развития: материалы IV Междунар. науч.-практ …, 2013
2013
Концепт ПІДЛЕГЛИЙ як основний складник англомовної концептосфери менеджменту
НС Сухачова
Нова філологія: зб. наук. пр.–Запоріжжя: ЗНУ, 189-192, 2012
2012
Засоби вербалізації макроконцепту MANAGEMENT в англомовній картині світу
НС Сухачова
Мова і міжкультурна комунікація: зб. наук. пр./відп. ред. проф. НМ Бобух …, 2012
2012
Концепт МЕНЕДЖМЕНТ як основний складник англомовної терміносистеми менеджменту
Н Сухачова
Філологічні науки, 93-99, 2011
2011
Семантичні особливості непохідних англійських термінів сфери менеджменту
НС Сухачова
Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр.–Ужгород: УжНУ, 196-201, 2008
2008
Складні терміни сфери менеджменту (структурно-семантичний аспект)
НС Сухачова
Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр.: у 2, 139-144, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20