Сатурська Г.С.; Saturska H.S.; Сатурская А.С.
Сатурська Г.С.; Saturska H.S.; Сатурская А.С.
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Особенности кардиопротекторного эффекта триметазидина при экспериментальном кардиосклерозе у крыс с различной степенью чувствительности к гипоксии
АС Сатурская
Вестник Витебского государственного медицинского университета 14 (1), 2015
42015
Особливості метаболізму сполучної тканини при експериментальному дифузному ішемічно-некротичному кардіосклерозі у щурів із різною стійкістю до гіпоксії
ГС Сатурська, ЮІ Бондаренко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 425-429, 2014
32014
Изменения цитокинового профиля крови при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс с различной устойчивостью к гипоксии= Changes of cytokine blood profile in …
HS Saturska, YI Bondarenko, VE Pelykh
Journal of Education, Health and Sport 5 (2), 2015
22015
Особенности баланса про-и противовоспалительных цитокинов при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс в зависимости от их врожденной устойчивости к гипоксии …
АС Сатурская
Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический …, 2015
22015
Роль системи оксиду азоту в механізмах ініціації кардіосклеротичного процесу залежно від індивідуальної резистентності тварин до гіпоксії та при корекції триметазидином
ГС Сатурська
Вісник наукових досліджень, 115-118, 2014
22014
Порівняльний аналіз різних експериментальних моделей кардіосклерозу з розвитком серцевої недостатності
ГС Сатурська
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 127-132, 2012
22012
Вплив активатора опіатних рецеп торів даларгіну на інтенсивність процесу ліпоперокси даці в пошкодженому адреналіном серці залежно від статі
ГС Сатурська, МР Хара
Çäîáóòêè êë³í³÷ íî¿ ³ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ìåäèöèíè, 60, 2008
22008
Інноваційні методи підходу до оптимізації читання лекцій з патологічної фізіології
ОВ Денефіль, ГС Сатурська, НЯ Потіха
Медична освіта, 45-47, 2013
12013
Визначення інтенсивності ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів в умовах розвитку серцевої та ендокринної патології
ГС Сатурська, НЯ Потіха, ВЄ Пелих
Буковинський мед. вісник 16 (3), 95-98, 2012
12012
Вплив даларгіну на чутливість міокарда щурів різної статі до екзо-та ендогенного ацетилхоліну в умовах адреналінового пошкодження
МР Хара, ГС Сатурська
Патологія, 106-106, 2008
12008
Чутливість серця щурів різної статі до екзо-та ендогенного ацетилхоліну при моделюванні адреналінового пошкодження міокарда на тлі даларгіну
ГС Сатурська, МР Хара
Клінічна та експериментальна патологія 7 (3), 104-107, 2008
12008
Medical and social issues of cardiovascular diseases and their solution based on the experimental study of myocardial fibrosis.
H Saturska, А Shulhai, R Levchuk, N Potikha, R Usynskyi
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (1), 35-39, 2019
2019
INfLUENcE Of TRImETAZIdINE mETABOLIc ThERAPY ON cONNEcTIVE TIssUE mETABOLIsm IN EXPERImENTAL dIffUsE IschEmIc NEcROTIc cARdIOscLEROsIs IN RATs WITh dIffERENT RATEs Of hYPOXIA …
HS Saturska, YІ Bondarenko, UV Saturska
International journal of medicine and medical research, 49-53, 2016
2016
Applying of endogenous cardioprotection for the correction of humoral immunity in experimental diffuse cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia
HS Saturska
Medical and Clinical Chemistry, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДЛЯ КОРЕКЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИФУЗНОГО ІШЕМІЧНО-НЕКРОТИЧНОГО КАРДІОСКЛЕРОЗУ У ЩУРІВ З РІЗНОЮ …
ГС Сатурська
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
ЮІ Бондаренко, НВ Волотовська, ГС Сатурська, ВЄ Пелих, ЛМ Сас, ...
Medical education, 2015
2015
Influence of organism’s individual resistance to hypoxia on the humoral immunity at the modeled experimental diffuse cardiosclerosis
HS Saturska, YI Bondarenko, NY Potikha
Journal of Education, Health and Sport 5 (3), 2015
2015
Влияние раннего применения триметазидина на изменение концентрации фактора некроза опухолей-альфа в сыворотке крови у крыс с разной устойчивостью к гипоксии при моделировании …
АС Сатурская
Вестник Смоленской государственной медицинской академии 14 (2), 2015
2015
Изменение концентрации фактора некроза опухолей-альфа при моделировании диффузного кардиосклероза у крыс с разной устойчивостью к гипоксии
АС Сатурская
Вестник Витебского государственного медицинского университета 14 (3), 2015
2015
Застосування ендогенної кардіопротекції для корекції порушень гуморального імунітету при експериментальному дифузному кардіосклерозі в щурів з різною резистентністю до гіпоксії
ГС Сатурська
Медична та клінічна хімія, 63-68, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20