Підписатись
Єршова Галина Віталіївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін.; НАН України.–К., 2015.–336 с
І Україна
Access mode: http://ief. org. ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна …, 2015
608*2015
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
84*2016
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayinskoyi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid.[Development of industry to ensure the growth and …
LV Deineko
Kyiv: DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny, 2018
59*2018
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
TOO VM Heyets
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and …, 2016
43*2016
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія
ЮВ ГВ.Єршова, Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2009
41*2009
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
272015
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення [моногр.]
ВІС [А.І. Даниленко, В.В. Зимовець, НАНУАІ Даниленка
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012., 2012
18*2012
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки
ЛВ Дейнеко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018
172018
Потенцiал нацiональної промисловостi: цiлi та механiзми ефективного розвитку та iн
ЮВ Кiндзерський, ММ Якубовський, IО Галиця
172009
Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми
Є ГВ
Економіка і прогнозування, С.137-148, 2017
142017
Impact of foreign capital on the economic development of Ukraine
GY V. Harkavenko
Ekon. prognozuvannâ., 2020
132020
Інвестиційна активність підприємств та шляхи її забезпечення
ГВ Єршова
Економіка і прогнозування, 53-63, 2011
122011
Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України. Монографія за ред.Зимовця В.
ОМК ВВ.Зимовець, ГВ.Єршова, АІ.Даниленко, ВІ.Гаркавенко
НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»., 2019
10*2019
Нематеріальні активи промислових підприємств України
ГВ Єршова
Фінанси України, 104-112, 2011
62011
Повоєнне відновлення економіки: основні фактори впливу та світовий досвід для України.
ЄГВ Даниленко А.І.
Фінанси України., С. 10-33., 2023
5*2023
Potential of national industry: goals and mechanisms for effective development
YV Kinsersky, MM Yakubovsky, IO Galitsa
Kiev, In-t ekon. and forecasting of NAS of Ukraine, 2009
52009
Potentsial natsionalnoi promyslovosti: tsili ta mekhanizmy efektyvnoho rozvytku
YV Kindzerskyi, VV Mykytenko, MM Yakubovskyi
Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia. Kyiv.[in Ukrainian], 2009
52009
The impact of currency liberalization on the economy of Ukraine
V Harkavenko, G Yershova
Economy and forecasting, 20-33, 2020
42020
Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України
ГВЄ ВІ.Гаркавенко
Економіка і прогнозування, 47-62, 2020
42020
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/[А. Даниленко, В. Зимовець, O. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А. Даниленка.; НАН України; К
ВВ Зимовець
Ін-т екон. та прогнозув, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20