Ніна Шилова / Nina Shylova
Ніна Шилова / Nina Shylova
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Проблема цільової спрямованості особистості
НІ Шилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
22016
Розвиток цільової спрямованості особистості підлітка у процесі туристичної діяльності
НІ Шилова, НИ Шилова
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2017
12017
Проблема психологического конструкта целевой направленности личности
НИ Шилова
Studia Humanitatis, 2017
12017
Современное состояние и возможности развития морального компонента целевой направленности личности подростка
НИ Шилова
Studia Humanitatis, 2016
12016
Вплив конкретизації цілей на підлітків у процесі оволодіння туристичною діяльністю
НІ Шилова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2015
12015
Формування спрямованості особистості до поставлених цілей (на матеріалі туристичної діяльності)
НІ Шилова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2014
12014
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
НІ Шилова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
2018
СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
НІ Шилова
Молодий вчений 61 (9), 180, 2018
2018
ОСОБлиВОСТІ еМОцІйНОГО ІНТелеКТу СТуДеНТІВ-ПСихОлОГІВ у ПРОцеСІ НАВчАННя В уНІВеРСиТеТІ
НІ Шилова
СОцІАльНА ПСихОлОГІя; ПСихОлОГІя СОцІАльНОї РОБОТи, 189, 2017
2017
Психологічні особливості корекції цільово спрямованості особистості підлітка у процесі туристичної діяльності
НІ Шилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2017
2017
Психологічні особливості спрямованості особистості сучасного підлітка
НІ Шилова
Теорія і практика сучасної психології, 54-58, 2017
2017
Спрямованість особистості як соціально-психологічне явище
НІ Шилова
Науковий вісник Херсонського державного університету 1 (5), 135–140, 2017
2017
Формування альтруїстичної позиції цільової спрямованості особистості
НІШ Я. В. Васильєв
Науковий вісник Херсонського державного університету 2 (5), 7-12, 2016
2016
Феномен цільової спрямованості у підлітковому віці
НІ Шилова
International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems …, 2016
2016
Формування раціональної позиції цільової спрямованості підлітків на основі спортивного туризму
НІ Шилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
2015
Pecularities of teenagers’ goal orientation based on sports tourism
N Shilova
EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society/ EUROPEJSKIE STUDIA …, 2015
2015
Психологічні особливості направленості підлітків на базі туристичної діяльності
НІ Шилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2014
2014
Формування особистості складновиховуваних підлітків в процесі засвоєння ролей у туристичній діяльності
НІ Шилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
2013
Формування особистості складновиховуваних підлітків в процесі засвоєння ролей у туристичній діяльності
НІ Шилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19