Панфілов Олександр, Панфилов Александр, Panfilov  Oleksandr
Панфілов Олександр, Панфилов Александр, Panfilov Oleksandr
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи/Василь Григорович Кремень (ред.), Микола Іванович Горлач (ред.).–3. вид., виправ. та доп
В Андрущенко, М Горлач, О Панфілов
К.; Х.: Єдинорог, 2001.–640с, 2001
157*2001
Політична енциклопедія/редкол
Ю Левенець
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське …, 2011
95*2011
Politychna entsyklopediia
Y Levenets, Y Shapoval
Parlamentske vyd-vo, Kyiv, Ukraine, 2011
64*2011
Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник/[ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ГВ Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми НМ–Львів:«Новий Світ-2000», 2015
ОЮ Панфілов
62*2015
Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory)[Newest political vocabulary (neologisms, occasional and other new discoveries)]
IY Vdovychyn, LY Uhryn, HV Shypunov
Lviv: Novyi Svit-2000 [in Ukrainian], 2015
42*2015
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk/uklad.:[LM Herasina, VL Pohribna, IO Polishchuk ta in.]
MP Trebin
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2015
38*2015
Філософія
МИ Горлач, МП Требін, ОЮ Панфілов
Харків, ТОВ “Модель Всесвіту”, 2001
38*2001
Политология. Учебник/кремний ВГ, Горлач МИ
ВГ Кремень, МІ Горлач, ОЮ Панфілов
Электронный ресурс]–Харьков: Печатный центр «Единорог, 2002
37*2002
Основи філософських знань: підруч.
МІ Горлач, МП Требін, ОЮ Панфілов
К.: Центр учбової літ-ри, 2008
34*2008
Философия
ВГ Кремень, МИ Горлач, ВИ Волович, МП Требин, АЮ Панфилов
Харьков: Прапор, 2004
32*2004
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
О Панфілов
Х.: Право, 2015
25*2015
Politychna encyklopedija
Ю Левенець
25*2011
Політична енциклопедія
ЮI Шаповал
Парламентське вид., 2011
20*2011
Filosofiya
MI Horlach, MI Horlacha, VH Kremenya, VK Rybalka
Kharkiv 672, 2000
15*2000
Філософія: Підручник для вищої школи
ВГ Кремень, МІ Горлач
Х.: Прапор, 2004
142004
Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах: монографія
ОЮ Панфілов, та інші
Харків: ХІФ КНТЕУ, видавець О.А. Мірошниченко, 2019
12*2019
Людина і світ
ЯМ Назаренко, ОЮ Панфілов
Харків: Оберіг, 2012
12*2012
Filosofiia (Philosophy): pidruchnyk
MI Horlach, YM Manuilov
Kharkiv: TOV «Model Vsesvitu»[in Ukrainian], 2001
12*2001
Полiтологiя: наука про полiтику
МI Горлич, ОЮ Панфілов
12*2001
Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект (теоретико-методологічний аналіз)
ОЮ Панфілов
Харків: майдан, 2007
92007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20