Підписатись
С. А. Побігун
С. А. Побігун
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Івано-Франківський національний
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання
ЛЄ Сімків, СА Побігун
Глобальні та національні проблеми економіки 3, 560-564, 2015
472015
Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства
ІБ Запухляк, ГО Зелінська, СА Побігун
Глобальні та національні проблеми економіки 23, 204-209, 2018
362018
Аналіз підходів до здійснення процесу стратегічного управління
С Побігун
Галицький економічний вісник, 101-108, 2015
242015
Personnel certification as a necessary condition for enterprise’staff development
S Kis, L Mosora, Y Mosora, O Yatsiuk, G Malynovska, S Pobihun
Management Systems in Production Engineering 28 (2), 121-126, 2020
232020
Pidkhody, metody ta instrumenty upravlinnia zminamy v systemi upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Approaches, methods and tools for managing changes in the enterprise …
IB Zapukhliak, HO Zelinskyi, SA Pobihun
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 23, 204-209, 2018
122018
Pobihun SA Tendentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini v umovakh dysproportsiinosti ekonomichnoho zrostannia
LY Simkiv
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky: elektronne naukove fakhove …, 2015
82015
До розробки інформаціогенної моделі сталого розвитку регіональних суспільних систем
ВП Петренко, МВ Палійчук, СА Побігун, ЯС Витвицький
Збірник наукових праць Прикарпатського національного університету ім. Василя …, 2009
82009
Обґрунтування стратегічних рішень щодо сталого розвитку підприємств
СА Побігун
ВІСНИК, 1153, 2010
72010
The impact of a country’s level of economic development on environmental safety
I Melnychuk, O Savko, S Pobihun, N Havadzyn
Procedia Environmental Science, Engineering and Management (2020 in press) 2 …, 2021
62021
Approaches, methods and tools for change management in the enterprise development management system
ІB Zapuhliak, GО Zelinska, SА Pobigun
Global and national economic problems, 204-209, 2018
52018
Оцінка ефективності стратегічного управління нафтогазовими підприємствами на основі економетричних досліджень
СА Побігун
Ефективна економіка, 2015
52015
Результати діагностики якості функціонування нафтогазового комплексу України
ДВ Шлемко, СЯ Кісь, СА Побігун
ІФНТУНГ, 2010
52010
Improved CRA-method in phenomenological approach (on the example of innovative SME and GHG emissions)
IV Melnychuk, YV Bui, SA Pobihun, IB Hobyr, OY Savko
Heliyon 8 (12), 2022
42022
Проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади і пріоритети його державного регулювання
М Орлів, С Побігун
Evropský politický a právní diskurz, 190-198, 2018
42018
технології, механізми та інструменти реалізації: наукова монографія/[Варцаба ВІ, Витвицький ЯС, Витвицька ОМ та ін.]/За заг. ред. проф. ВП Петренка, доц. СА Побігуна
С управління нафтогазовими підприємствами України
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 242-326, 2015
42015
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
ТОВ" Цифрова друкарня№ 1", 2012
32012
Do rozrobky informatsiohennoi modeli staloho rozvytku rehionalnykh suspilnykh system
VP Petrenko, MV Paliichuk, SA Pobihun, YS Vytvytskyi
Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky 1 (13), 80-91, 2009
32009
Modeling the influence of factors on the level of environmental safety
S Pobihun, N Havadzyn, I Melnychuk, O Savko, VM Brezoczki
E3S Web of Conferences 280, 09014, 2021
22021
Оцінка ефективності маркетингових комунікацій
СА Побігун
22018
Обгрунтування моделі оцінки ефективності маркетингових взаємовідносин
СА Побігун
«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально …, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20