Барановський Микола Олександрович
Барановський Микола Олександрович
Професор кафедри географії, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Verified email at ndu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України: монографія
МО Барановський
Ніжин: ПП Лисенко ММ, 2009
512009
Депресивність регіонів України
МО Барановський
Теорія та практика досліджень: Зб. наук. пр. викладачів природничо …, 2006
292006
Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання
М Барановський
Економіка України 11, 57-69, 2010
252010
Депресивні аграрні території України: методичні підходи до ідентифікації, практичні результати
М Барановський
Економіка України, 70-76, 2006
232006
Туризм як форма активізації розвитку сільських депресивних територій
М Барановський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини.–2008.–Вип 24, 13-21, 2008
142008
Сільські території України: рівень розвитку, трансформаційні зміни, концепції реформування
МО Барановський
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://elibrary. nubip. edu. ua/10616/1 …, 2011
122011
Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій
М Барановський
Економіка України, 65-73, 2008
92008
та ін. Чернігівщина: природа, населення, господарство (комплексне географічне дослідження): Монографія
ОВ Барановська
Ніжин: наука-сервіс, 2000
82000
Науковi засади суспiльно-географiчного вивчення сiльських депресивних територiй України
МО Барановський
72009
Аграрна складова депресивності сільських територій
МО Барановський
Економіка АПК, 140-147, 2008
72008
Методологічні засади аналізу процесів регіональної депресивності
МО Барановський
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць, 2008
72008
Методичні підходи до визначення індикаторів депресивності аграрних регіонів України
МО Барановський
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць, 121-129, 2007
72007
Депресивні території: підходи до трактування, концепції формування, особливості типології
МО Барановський
Економічна теорія, 3-12, 2007
72007
Депресивні території: сутність поняття, особливості розвитку, підходи до типології
МО Барановський
Український географічний журнал, 26-30, 2007
72007
Про механізми забезпечення збалансованого розвитку депресивних аграрних територій
МО Барановський
Економіка АПК, 124-128, 2006
72006
Депресивнiсть регiонiв України
МО Барановський
Теорiя та практика дослiджень: зб. наук. пр. викладачiв природ-геогр. ф-ту 1, 74, 2006
72006
Концепції регіональної депресивності: історія, еволюція, сучасні імперативи
МО Барановський
Український географічний журнал, 31-36, 2010
62010
Депресивні території як об’єкт регіональної політики: європейський досвід і можливості його застосування в Україні
М Барановський
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 12-15, 2009
62009
Диференціація аграрного виробництва України: причини та наслідки для продовольчої безпеки країни і сталого розвитку сільських територій
МО Барановський
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах …, 0
6
Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення
МО Барановський
Український географічний журнал, 30-38, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20