Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Податкова система
ЮБ Іванов, ВФ Тищенко, ОЄ Найденко, АО Єніна, ЄІ Котляров, ...
1822018
Гроші і кредит: підручник
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
872010
Визначення сутності категорій нововведення, інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес
ВФ Колесніченко
Економіка розвитку, 36, 2005
202005
Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія
ВФ Тищенко
Харків: ХНЕУ, 2014
162014
Гроші та кредит
ВФ Колесніченко
Навчальний посібник–Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
162008
Інноваційна діяльність в Україні
ВА Коюда, ВФ Колесниченко
Фінанси України, 99-102, 2002
142002
Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect
Y Ivanov, V Tyshchenko
Економічний часопис-ХХІ, 28-31, 2015
112015
Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань
ВФ Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 227-237, 2012
112012
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ВФ Колесніченко
Харк. нац. екон. ун-т, 2006
112006
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment management and financial innovations, 171-180, 2014
102014
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
82013
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко, ВН Остапенко
82013
Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, BФ Колесніченко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–Вип 24, 31-41, 2011
82011
Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy
VF Tyshchenko
Actual problems of economics, 227-237, 2012
72012
Характеристика методологических подходов дисциплинарного уровня педагогических исследований в контексте использования современных технологий обучения
ІІ Осадченко, В Тищенко
Modern Humanitarian Journal, 2019
62019
Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект
ВФ Тищенко
Економічний часопис.-ХХІ, 1, 2013
62013
Kohnityvne mod-eliuvannia protsesiv publichno-pryvatnoho partnerstva v rehion-akh Ukrainy
VF Tyshchenko, DM Skladannyi
Cognitive modelling of processes of public-private partnerships in the …, 2013
52013
Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
OM Kolodiziev, VF Tyschenko, VM Ostapenko, TO Kolodizieva
42018
Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні
В Гарбариніна
Державне управління та місцеве самоврядування, 116-123, 2015
42015
Формування базової системи показників для оцінки потенціалу публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 277-283, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20