Артур Гудманян
Title
Cited by
Cited by
Year
Відтворення власних назв у перекладі
АГ Гудманян
Автореф. діс.. доктора філол. наук-К, 2000
172000
До проблем кіноперекладу, як виду художнього перекладу
АГ Гудманян, ЮМ Плетенецька
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер…, 2012
132012
Лінгвокогнітивне моделювання процесу перекладу авіаційних термінів (на матеріалі англо-українських версій нормативно-технічної документації ІСАО)
ГГ Єнчева, ГГ Енчева
Державний заклад Національний авіаційний університет, 2011
132011
Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу
КА Кузьміна
Автор.... канд. філол. наук. Спец 10, 2004
132004
Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови: у 3 кн./Артур Грантович Гудманян
АГ Гудманян
Ужгород: Ліра, 1-3, 1999
91999
Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською й російською мовами)
АГ Гудманян, ІВ Струк, ИВ Струк
Одеса: Гельветика, 2014
72014
Практика перекладу з основної іноземної мови науковотехнічної літератури: хрестоматія
АГ Гудманян
К.: НАУ, 2005
72005
Вступ до перекладознавства
АГ Гудманян, АВ Сітко, ГГ Єнчева
Вінниця: Вид-во Нова Книга, 2017
52017
Генеза та жанрові особливості літератури жахів з позицій сучасної науки про переклад
А Гудманян, А Іванова
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 12-17, 2017
32017
Стратегії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів
ОВ Полякова, ОВ Полякова
Національний авіаційний університет, 2015
32015
Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі
ОВ Ковтун
К.: НАУ, 2015
32015
Переклад жаргонізмів сленгу і пейоративної лексики художніх фільмів США
АГ Гудманян, ЮМ Плетенецька
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер…, 2014
32014
Когезія та когерентність у перекладі наукової прози (на матеріалі наукових статей та монографій)
ОВ Кондрат'єва, ОВ Кондратьева
Національний авіаційний університет, 2011
32011
Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції" ПОДОЛАННЯ МОВНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА"
К Анастасія
Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, ку-льтура…, 2016
22016
Реалізація кооперативної стратегії спілкування в діалогічному дискурсі (на матеріалі американської драматургії ХХ століття)
А Гудманян, І Шахновська
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2015
22015
Малий синтаксис сучасного англомовного відеоряду та його відтворення українською мовою (на матеріалі художніх фільмів США)
ЮМ Плетенецька, ЮН Плетенецкая
Національний авіаційний університет, 2013
22013
Proper Names Reproduction in Translations (Doctoral dissertation abstract)
AG Gudmanian
Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine (in Ukr.), 2000
22000
Відтворення власних назв у перекладі: дис… д-ра філол. наук: 10. 02. 04./Гудманян Артур Грантович
АГ Гудманян
Ужгород, 1999
21999
Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов (на материале английского и украинского языков)
АГ Гудманян
21992
Феномен мовної аномалії
АГ Гудманян, АВ Сітко, ІВ Струк
Національний авіаційний університет, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20