Марина Максімова
Марина Максімова
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Банківська система України: стан та проблеми
МВ Максімова
Економіка та держава, 2017
122017
Ukrainian economy unshadowing as a factor of state economic security management
I Hubarieva, I Chmutova, M Maksimova
Економічний часопис-ХХІ, 2016
102016
Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку
ІМ Чмутова, МВ Максімова
Проблеми економіки, 292-297, 2014
92014
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "контролінг" у банківській діяльності
МВ Максімова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць …, 2012
92012
Использование технологии бенчмаркинга в банковском контроллинге
ИН Чмутова, МВ Максимова
Проблемы управления, 2014
42014
Удосконалення діагностичного інструментарію фінансового контролінгу банківської діяльності
ОМ Колодізєв, МВ Максімова
ScienceRise 6 (1 (23)), 2016
32016
Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами : монографія
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, КМ Азізова, МВ Максімова
32014
Оценка готовности банка к внедрению контроллинга
ИН Чмутова, МВ Максимова
Новая экономика, 2013
32013
Формування системи контролінгових показників операційної діяльності банку
РА Єремейчук, МВ Максімова
Академічний огляд, 94-99, 2012
32012
Формування проектної команди з упровадження фінансового контролінгу в банківську діяльність
ІМ Чмутова, МВ Максімова
Бізнес Інформ, 279-285, 2014
22014
Теоретичні аспекти визначення готовності банку до впровадження контролінгу
МВ Максімова
Бізнес Інформ, 308-314, 2013
22013
Відбір «сигнальних» контролінгових показників операційної діяльності банку
МВ Максімова
СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством 10, 216, 0
2
удосконалення механізму взаємовідносин в системі «клієнт-банк»
ОМ Колодізєв, МВ Максімова
Технологический аудит и резервы производства 2 (6 (28)), 2016
12016
Визначення можливості здійснення організаційних змін на основі оцінки системи управління банком
МВ Максімова
Науковий вісник ПУЕТ. Серія : Економічні науки, 2013
12013
Архітектоніка фінансів: методичне забезпечення в умовах цифрової економіки
ІВ Журавльова, МВ Максімова, ВС Хвостенко, МО Кіпа, СВ Лелюк, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
О Зуєва, М Максимова
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2019
2019
Система фінансового менеджменту в умовах розвитку цифрової економіки.
МВ Максімова
Ефективна економіка, 2019
2019
Конспект лекцій з дисципліни" Гроші та кредит" підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузь знань–0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030509 …
МВ Максімова
Харків, 2018
2018
Сучасний стан інституціонального забезпечення державного регулювання банківської діяльності
МВ Максімова
Ефективна економіка, 2018
2018
Model of Banking Activity Government Regulation System
МВ Максімова
Ефективна економіка, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20