Brintseva Olena Брінцева Олена Григоріївна (ORCID iD 0000-0003-2442-3000)
Brintseva Olena Брінцева Олена Григоріївна (ORCID iD 0000-0003-2442-3000)
КНЕУ імені В. Гетьмана, к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, OA Грішнова, ОГ Брінцева
К.: КНЕУ, 2012
176*2012
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
47*2017
Фіктивний людський капітал: сутність, характерні особливості, чинники формування
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Демографія та соціальна економіка, 90-101, 2015
39*2015
Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств
ОГ Брінцева, ОА Грішнова
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
33*2013
Соціальна відповідальність : навч. посіб.
АМ Колот, ОА Грішнова, ОО Герасименко, ОГ Брінцева
К. : КНЕУ, 2015
30*2015
Прекаризация как проявление кризисных явлений в социально-трудовой сфере Украины
ЕА Гришнова, ЕГ Бринцева
Безопасность, 2014
212014
Transition to a New Economy: Transformation Trends in the Fields of Income and Salary Functions
O Grishnova, A Cherkasov, O Brintseva
Problems and Perspectives in Management, 18-31, 2019
182019
Вплив кризових явищ у соціально-трудовій сфері на процеси формування та використання людського капіталу
ОГ Брінцева
Cоціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наукових праць, С …, 2014
17*2014
Фіктивізація людського капіталу та нові ризики в сфері зайнятості
ОА Грішнова, ОГ Брінцева, СЯ Шурпа
Чернігів: ЧНТУ, 2017
12*2017
Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Актуальні проблеми економіки, С.198-204, 2012
12*2012
Відповідальність підприємства щодо персоналу як новий формат розбудови соціально-трудових відносин
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Економіка і управління, С. 49-55., 2012
11*2012
Фіктивний людський капітал: концептуальні підходи та особливості оцінювання
О Брінцева
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
9*2016
Трансформація людського капіталу в контексті зміни змісту праці в новій економіці
ОГ Брінцева
Україна: аспекти праці, 2016
7*2016
Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук
ОГ Брінцева
автореф. дис. на здобуття наук, 2011
72011
Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом
О Брінцева
Україна: аспекти праці, 34-38, 2009
72009
Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом
ОГ Брінцева
Актуальні проблеми економіки 6, 91-95, 2010
62010
Конкурентоспроможність вищої освіти і працівників: як створюється фіктивний людський капітал?
ОА Грішнова, ОГ Брінцева
Ринок праці та зайнятість населення, 15-20, 2018
5*2018
Внедрение системы мониторинга индикаторов достойного труда в Украине
ЕГ Бринцева, ОВ Дорош
Современные технологии управления, Режим доступа к журн.: http://sovman.ru …, 2014
4*2014
Соціальна відповідальність в сфері охорони праці та промислової безпеки
ОГ Брінцева
Теоретичні та прикладні питання економіки 1 (28), С. 271-277., 2013
4*2013
The Role Of Socially Responsible Marketing In The Reproduction Of The Human Capital And Reduction Of Its Fiktivization Processes
O Brintseva, O Hutsalenko, S Dmitruk
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 33-37, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20